ස්වර්ණමාලි ගුරුමෑණියෝ - Swarnamali Gurumaniyo
Hot Kello


hathu wagawa බිම්මල්[හතු] වගාව ඔබ දන්නවාද?
Views 812
Wana Wagawa වන වගාව
Views 1296
Heen Wagawa හේන් වගාව
Views 24465
Gewathu Wagawa ගෙවතු වගාව
Views 35062

Aththana අත්තන
Views 1325
Hathawariya හාතාවාරිය
Views 1797
Kaju කජු
Views 1322
Katuwal Batu කටුවැල්බටු
Views 1074

Rooga saha Paliboda රෝග  සහ පලිබෝධ
Views 1206
Mudu Pulli Wairas Roogaya මුදු පුල්ලි වෛරස් රෝගය
Views 1212
Maduru Mardanayata Baktiriyawak මදුරු මර්දනට  බැක්ටීරියාවක්
Views 685
Maduruwangenma Rasayanikayak මදුරුවන්ගෙන්ම රසායනිකයක්
Views 921

Kappadu Kiytha කප්පාදු කියත(Pruning saw)
Views 791
Badda Pihiya බද්ධ පිහිය (Budding Knife)
Views 1026
Sawal සවල්
Views 781
Rekkaya රේක්කය
Views 1143

Anthurium ඇන්තුරියම්
Views 4357
Iksora ඉක්සෝරා
Views 1327
Okid Situwema  ඕකිඩ් සිටුවීම
Views 3401
Okid Mal ඕකිඩ් මල්
Views 3755

Karapincha රසකාරකය කරපිංචා
Views 1171
Rathu Luunu Wagawa රතුළූණු වගාව
Views 1209
Boonchi Wagawa බෝංචි
Views 21967
Miris Wagawa මිරිස් වගාව
Views 28822

Badda Rabutan බද්ධ රඹුටන්
Views 1278
Annasi අන්නාසි
Views 1015
Wel Dhodam Wagawa වැල්දොඩම් වගාව
Views 2239
Midhi Wagawa මිදි වගාව
Views 1886

Kukul Palanaya කුකුල් පාලනය
Views 2030
Uru Palanaya ඌරු පාලනය
Views 19055
Kukulu Palanaya කුකුළු පාලනය
Views 2605
Gawa Palanaya ගව පාලනය.
Views 24331

Pol Idam Wala Gammiris පොල් ඉඩම්වල ගම්මිරිස්
Views 2434
Puwak පුවක්
Views 1537
Sulu Apanayana Boga සුළු අපනයන බෝග
Views 2078
Kokowa කොකෝවා
Views 997

Arthapal Wagawa අර්තාපල් වගාව
Views 26735
Magngnokka මඤ්ඤොක්කා
Views 22354
Innala ඉන්නල
Views 894
Buthsarana බුත්සරණ
Views 992

Parisara Hithakami Waga Bimak පරිසර හිතකාමී වගා බිමක්
Views 1848
Pasa Rahithawa Waga Karamu පස රහිතව වගා කරමු
Views 1880
Kabanika Gowithana  කාබනික ගොවිතැන
Views 20678
Parisara Hithakami Krushikarmanthaya පරිසර හිතකාමී කෘෂිකර්මාන්තය
Views 1004

Wee Wagawa වී වගාව Vee Wagawa
Views 2217
Tee Wagawa තේ  වගාව
Views 1562
Wee Gowithana වී ගොවිතැන
Views 1478
Thee Karmanthaya තේ කර්මාන්තය
Views 1038