කුකුල් පාලනය

මස්, බිත්තර සහ පොහොර ආදි ප්‍රයෝජන නිසා කුකුල් පාලනය අප රටේ ඉතා ජනප්‍රිය ව්‍යාපාරයකි. පාලනය පහසු වීම, කෙටි ජීවිත කාලය ආදිය නිසා මෙයින් ලැබිය හැකි ආදායම ඉතා ඉහලය.