අරූද aruda

රූටා ග්‍රවියොලන්ස් (ruta graveolens)

කුලය : රුටේසියේ (rutaceae)

භාවිත : සෙම් රෝග, ළමා රෝග, මුත්‍රා රෝග, කෂ්ට රජස්, වේදනා නාශකයක් ලෙස

අරූද,aruda,අරුද,ඖෂධ,පැළෑටි,රූටා ග්‍රවියොලන්ස්,ruta graveolence