දිලීර රෝග මර්දනයට පරිසරයට හිතකර පළිබෝධ නාශක - Dilira roga Mardanayata

 

පළිබෝධනාශක සඳහා අති විශාල මුදලක් වැය කරන්නට සිදුවීම ගොවීන් නඟන ප‍්‍රධාන මැසිවිල්ලකි. එපමණක් ද එයින් මිනිස් සිරුරටත් පරිසරයටත් සිදුවන හානිය කොතරම් ද? එහෙත් අපේ පැරණි ගොවියා මේ කිසිදු අතුරු අන්තරාවලින් තොරව මැසිවිලි නොනඟා ඇඟටත්, වටපිටාවටත් ගුණදායක ලෙස පළිබෝධ නසන්නට හුරුව සිටියේය.ඔවුන් පළිබෝධනාශක සාදාගත්තේ පරිසරයෙන් ම සොයා ගත් ශාකවල යුෂයෙනි. මේ දිලීර රෝග මර්දනයට උචිත එවැනි පිළියම් කීපයකි.

සුදුළුෑණුසුදුළුෑණු පොතු සියුම්ව කැබලි කර තෙල් තේ හැඳි 2 ක දිනක් ගිල්වා තබන්න. සබන් වතුර ලීටර භාගයකට එය මිශ‍්‍රකර පෙරන්න. නැවත ජලය කොටස් 20 ක් එකතු කර වගාවට ඉසින්න.

රටතෝරරටතෝර/ රත්තෝර පත‍්‍ර යුෂ කෝප්පයකට ජලය ලීටරයක් මිශ‍්‍ර කර ඉසින්න. තම්පලා කොළ කිලෝවක යුෂයට ජලය ලීටර 03 ක් මුසුකොට ඉසීම ද හොඳ ප‍්‍රතිකර්මයකි.

ඉපිල් ඉපිල්ඉපිල් ඉපිල් කොළ අඹරා ජලය ස්වල්පයක පොඟවා ගත් ද්‍රාවණය ද දිලීර රෝග මර්දනයට සුදුසුය. රට එඬරු කොළ කිලෝවක යුෂයට ජලය ලීටර 03 ක් මිශ‍්‍ර කර ඉසීමද ප‍්‍රතිඵලදායකය.

මුරුංගා කොළමුරුංගා කොළ කිලෝවක යුෂවලට ජලය ලීීටර 03 ක් මුසුකර ඉසීමද එවැනිම ප‍්‍රතිකර්මයකි. පැපොල් කොළ අඹරා ජලයේ ගිල්වා තබා සාදා ගත් දියරය ද නිදිකුම්බා මුළු ශාකයම අඹරා ජලයේ ගිල්වා තබා සාදාගත් දියරය ද දිලීර නැසුමට මහඟු ඔසුවකි. දිලීර මර්දනයට පමණක් නොව කෘමින් මර්දනයට ද ශාක යුෂ යොදාගත හැකිය.

දියමන්ති සලකුණ ඇති සලඹයා රතු කපු මකුණා මැඩීමට යොදා ගත හැකි ප‍්‍රතිකර්ම කීපයකි මේ. හුළංතලා කොළ අඹරා යුෂ මේස හැඳි දෙකක් හෝ හතරක් ජලය ලීටර් 16 කට මුසුකර ඉසින්න.

වල් සූරියකාන්තවල්සූරියකාන්ත කොළ කිලෝ එකක් හෝ දෙකක් අඹරා ජලය ලීටරයක දියකර ඉසින්න. දාස්පෙතියා මුල් අඹරා ගත් යුෂ මේස හැඳි හතරක් ජලය ලීටරයක දියකර ඉසීමද හොඳය. මෙම ප‍්‍රතිකර්මය පණුවන් සහ වී වල කොළ පාට පත‍්‍ර කීඩෑවා, දුඹුරු පැළ කීඩෑවා සහ කළු බෝංචි කූඩිත්තා නැසීමට ද සුදුසුය.කලවැල් මුල් කොටා යුෂ කෝප්පයකට ජලය ගැලුම් පහක් මිශ‍්‍රකර ඉසීම හෝ එම මුල් කුඩු ග‍්‍රෑම් 120 ක් ඩිටර්ජන් ග‍්‍රෑම් 300 ක් ජලය ගැලුම් 04 කට දියකර ඉසීමෙන් දියමන්ති සළකුණ ඇති සළඹයා මර්ධනය කළ හැකිය.

ඉරිඟු විදින්නාගෙන් වන හානි මැඩීමට වල්කොලොන්දු කොළ අඹරා ගත් මේස හැඳි 4 කට ජලය ලීටර 16 ක් දමා ඉසීම හෝ ගබඩා කළ ධාන්‍ය ගෝනි වටා ගඳපානමල් අඹරා ඉසීමද ප‍්‍රතිඵලදායකය.

  È,Sr frda. u¾okhg mßirhg ys;lr m

iqÿ¿EKqiqÿ¿EKq fmd;= ishqïj len,s lr f;,a f;a ye¢ 2 l Èkla .s,ajd ;nkak' inka j;=r ,Sgr Nd.hlg th ñY‍%lr fmrkak' kej; c,h fldgia 20 la tl;= lr j.djg biskak'

rgf;darrgf;dar$ r;af;dar m;‍% hqI fldamamhlg c,h ,Sgrhla ñY‍% lr biskak' ;ïm,d fld< lsf,dajl hqIhg c,h ,Sgr 03 la uqiqfldg biSu o fyd| m‍%;sl¾uhls'

bms,a bms,abms,a bms,a fld< wUrd c,h iaj,amhl fmdÛjd .;a o%djKh o È,Sr frda. u¾okhg iqÿiqh' rg tඬre fld< lsf,dajl hqIhg c,h ,Sgr 03 la ñY‍% lr biSuo m‍%;sM,odhlh'

uqrex.d fld

Èhuka;s i,l=K we;s i,Uhd r;= lmq ul=Kd ueãug fhdod .; yels m‍%;sl¾u lSmhls fï' yq

j,a iQßhldka;j,aiQßhldka; fld< lsf,da tlla fyda folla wUrd c,h ,Sgrhl Èhlr biskak' odiafm;shd uq,a wUrd .;a hqI fïi ye¢ y;rla c,h ,Sgrhl Èhlr biSuo fyd|h' fuu m‍%;sl¾uh mKqjka iy ù j, fld< mdg m;‍% lSvEjd" ÿUqre me< lSvEjd iy l¿ fndaxÑ l+ä;a;d keiSug o iqÿiqh'l,je,a uq,a fldgd hqI fldamamhlg c,h .eÆï myla ñY‍%lr biSu fyda tu uq,a l=vq .‍%Eï 120 la äg¾cka .‍%Eï 300 la c,h .eÆï 04 lg Èhlr biSfuka Èhuka;s i

bßÛq úÈkakdf.ka jk ydks ueãug j,afldf,dkaÿ fld< wUrd .;a fïi ye¢ 4 lg c,h ,Sgr 16 la oud biSu fyda .nvd l< OdkH f.daks jgd .|mdku,a wUrd biSuo m‍%;sM,odhlh'