එළවලු පලතුරු නිවරදි පරිහරන ක්‍රම ඇසුරුම් ප්‍රවාහනය අස්වනු නෙලීම