අතීතයේ සිටම ගොටුකොළ ශ්‍රි ලාංකිකයන් අතර ඉතාමත් ජනප්‍රිය පලා වර්ගයකි. එයටම ආවේනික වු විශේෂ රසයක් ඇති ගොටුකොළ සඳහා වෙළඳපොලේ හොඳ ඉල්ලුමක් පවති. මෙහි ඖෂධීය ගුණ ඇති බව ආයුර්වේදයේ දැක්වේ.ගොටුකොළ යකඩ බහුල පලා වර්ගයකි.

වර් ග

වර් ධන රටාව අනුව ගොටුකොළ ප්‍රධාන ආකාර දෙකකට බෙදනු ලැබේ.

පඳුරු ආකාරය

පඳුරක් ලෙස එක තැන පැළ රාශීයක් වර් ධනය වේ. සාමාන්‍යෙයන් එක් පඳුරක පත්‍ර 100-130 ක ප්‍රමාණයක් ඇති අතර, නටුවක දිග සෙ.මී. 10-15 ක් පමණ වේ. මධ්‍යස්ථ ප්‍රමාණයේ පත්‍ර සහිත මෙම වර් ගෙය් පත්‍රයක දිග සෙ.මී. 2.5 ක් හා පළල සෙ.මී. 4.5 ක් පමණ වේ.

වැල් ආකාරය

සිට වු පැළ පඳුරු දමන අතර, ධාවක වර් ධනය ද සිදු වේ. මේ නිසා, ක්ෂේත්‍රය පුරා පැතිරෙමින් වැඩේ. ධාවකයේ තැනින් තැන පුරුක්වල මුල් හට ගෙන ඒවා පොළොවට සම්බන්ධ වී නව පැළ ලෙස වර් ධනය වේ.

මේවා පත්‍රවල විශාලත්වය අනුව කොටස් තුනකට බෙදිය හැකිය.

විශාල ප්‍රමාණයේ පත්‍ර ඇති වර් ග (යෝධ ගොටුකොළ) - පත්‍රයක දිග සෙ.මී. 5.5 ක් හා පළල සෙ.මී. 8.5 ක් පමණ වේ. එක පඳුරකින් ධාවක 4 - 6 ක් පමණ හට ගනි. නටුවක දිග සෙ.මී. 15 ක් පමණ වේ. පඳුරු වර් ගයට වඩා වර් ධන වේගය වැඩි අතර, භූමි ඒකකයකින් ලබා ගත හැකි අස්වනු ප්‍රමාණය ද වැඩිය. මේරූ විට රසය අඩුවන අතර ඉක්මනින් අස්වැන්න නෙලාගත යුතුය.
මධ්‍යස්ථ ප්‍රමාණයේ පත්‍ර ඇති වර් ගය (මීරිගම වර් ගය) - මෙම වර් ගයේ පත්‍රයක දිග සෙ.මී. 2.5 ක් සහ පළල සෙ.මී. 4 ක් පමණ වේ. නටුවක දිග සෙ.මී. 10 - 15 ක් වේ. එක් පඳුරක පත්‍ර 30 ක් පමණ ඇති අතර, පඳුරකින් ධාවක 4 - 6 ක් පමණ හට ගනී. වාණිජ මට්ටමේ වගා සඳහා මෙම වර් ගය වැඩි වශයෙන් උපයෝගී කර ගැනේ. අනෙක් වර්ග වලට වඩා රසයෙන් වැඩිය. අපනයන සඳහා ද භාවිතා වේ.

කුඩා පත්‍ර ඇති වර් ගය/වෙල් ගොටුකොළ

පත්‍රයක දිග සෙ.මී. 1.5 ක් සහ පළල සෙ.මී. 2.5 ක් පමණ වේ. එක් පඳුරක පත්‍ර 10 ක් පමණ ඇති අතර, එක පඳරකින් ධාවක 3 - 5 ක් දක්වා හට ගනියි. නටුවක දිග සෙ.මී. 6 - 8 ක් පමණ වේ. මෙය වෙල් ගොටුකොළ නමින් ද හැඳින්වේ. වෙළඳපොළේ මේවා සඳහා විශේෂ ඉල්ලුමක් ඇත. කැඳ සෑදීම සඳහා මෙම වර්ගය වැඩි වශයෙන් භාවිතා වේ.
ජලය රඳා නොපවතින පහත් බිම්වල තනි වගාවක් ලෙසත්, උස් බිම්වල පොල්, කෙසෙල්, කතුරු මුරුංගා, ආදී වෙනත් වගාවන් අතර යටි වගාවක් ලෙසත් ගොටුකොළ පහසුවෙන් වගා කළ හැකිය. පසේ ජලය රඳා පැවතීම ගොටුකොළ වගාවට අහිතකරය.
සෑම ගෙවත්තකම ගොටුකොළ පාත්තියක් හෝ පෝච්චිවල පඳුරු කීපයක් හෝ සිටුවා ගැනීමෙන් පවුලේ අවශ්‍යතාවය පහසුවෙන්ම සපයා ගත හැකි වේ. පස් සංරක්ෂණ ක්‍රමයක් ලෙස බෑවුම සහිත ඉඩම් වලද ගොටුකොළ වගා කළ හැකිය.

දේශගුණික අවශ්‍යතා

ජලය සැපයීමට හැකි නම් ශ්‍රි ලංකාවේ ඕනෑම ප්‍රෙද්ශයක ගොටුකොළ වගා කළ හැකි නමුත් වසර පුරා පැතිරුණු වර් ෂාපතනයක් ඇති තෙත් කලාපය වගාව සඳහා වඩාත් යෝග්‍යය. තෙත් කලාපයේ තේ, පොල්, රබර් ආදී වගාවන් තුළ ස්වභාවික ලෙස වැල් ගොටුකොළ හොඳින් වැවේ. වගාව ආරම්භ කිරිම සදහා වර් ෂා කාලයක් තෝරා ගැනීමෙන් සිටවු පැළ මිය යාමෙන් වන හානිය අඩු කර ගත හැකි වේ.

රෝපණ ද්‍රව්‍ය

වටපණු හානියට ගොඳුරු වී නොමැති නීරෝගී පඳුරුවලින් හෝ ධාවක වලින් ලබා ගන්නා මුල් සහිත මධ්‍යස්ථ ප්‍රමාණයට මේරූ පැළ, සිටුවීම සඳහා තෝරා ගනු ලැබේ. හොඳින් වැඩුණු පඳුරකින් සිටුවීම සඳහා තෝරා ගනු ලැබේ. හොඳින් වැඩුණු පඳුරකින් සිටුවීම සඳහා පැළ 10-15 ක් පමණ ලබා ගත හැකිය. පඳුරු වලින් පැළ ලබා ගැනීමට දින 2-3 කට පෙර පත්‍ර කපා ඉවත් කිරීම සුදුසු ය.

වර් ග මීටර් 100 ක බිමක් සඳහා පහත දක්වා ඇති රෝපණ ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයන් අවශ්‍ය වේ.

පඳුරු ආකාර හා යෝධ ගොටුකොළ- පැළ 5,000- 7,500
මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ පත්‍ර සහිත වැල් ආකාරය- පැළ 9,000- 10,000
මල් හා ඵල හටගන්නා ගොටුකොළ වර් ග බීජ මඟින් ද ප්‍රචාරණය වේ. ඒවායේ වර් ග පරිශුද්ධතාවය අපේක්ෂා කළ නොහැකි ය.

පරතරය

පඳුරු ආකාරය හා යෝධ ගොටුකොළ- සෙ.මී. 20*20
මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ පත්‍ර සහිත වැල් ආකාරය- සෙ.මී. 15*15
දෙවර් ගයම එක තැන පැළ 2-3 ක් පමණ බැගින් සිටුවනු ලැබේ. වැල් ආකාරය අහඹු ලෙස වුවද සිටුවිය හැකිය.

පාංශු අවශ්‍යතා

ph අගය 6-7 ක් අතර පවතින සුළු වශයෙන් ආම්ලික වු, ජලවහනය යහපත් මට්ටමක ඇති පසක් ගොටුකොළ වගාව සඳහා වඩා සුදුසු ය.

බිම් සැකසීම

වගාව සඳහා තෝරා ගත් ස්ථානය අනුව ජලය රඳා නොපවතින ලෙස සුදුසු පරිදි උස් වු පාත්ති හෝ ගිල් වු පාත්ති යොදා ගැනීම සඳහා බිම් සකස් කර ගත යුතුය. පස බුරුලට තිබේ නම් ගොටුකොළ වල මුදුන් මුල අඩියකටත් වඩා ගැඹුරට විහිදේ.

පහත් බිම් වල වගා කිරීම

ජලය රඳා නොපවතින පහත් බිම් (කුඹුරු) වගාව සඳහා තෝරා ගත් විට පළමුව බිම් පෙරළා වල් දිරාපත් වීමට හැර කැට පොඩි කර පස සමතලා කර ගන්න.ඉන් පසු, ජලය හොඳින් බැස යාම සඳහා ලියදි වටේට සහ අවශ්‍ය පරිදි මැද ස්ථාන කිහිපයක කානු සකස් කරන්න.වර් ෂා කාලයේදී ජලය රඳා පැවතීම නිසා පහත් බිම් වල ගොටුකොළ වගාවන් පහසුවෙන් විනාශවීමට ඉඩ තිබේ. ඒ නිසා ජල වහනය කෙරේ වැඩි අවධානයක් යොමු කිරීම වැදගත් වේ.

උස්බිම් වල වගා කිරීම

වල් පැළෑටි හොඳින් මර්දනය වන සේ බිම පෙරළා කැට පොඩි කර පස සියුම්ව සකසන්න. ජලය බැස යාම සඳහා අවශ්‍ය පරිදි කානු යොදන්න. මීටරයක් පමණ පළල ගිල්වු පාත්තිවල සිටුවවීම සුදුසු ය.

පැළ සිටුවීම

සකස් කර ගත් බිමේ නියමිත පරතරයට එක තැන පැළ 2-3 බැගින් සිටුවිය යුතුය. පැළ සිටුවිමට සතියකට පමණ පෙර අවශ්‍ය තරම් කාබනික පොහොර(මූලික මිශ්‍රණය) පසට මිශ්‍ර කළ යුතුය. පැළ සිටුවීමේදී, පස තෙත්ව තිබිම වැදගත් වන අතර සවස් කාලයේදී සිටුවීමෙන් පැළ වියළි යෑම අවම කර ගත හැකිය.
පැළ සිටුවීමෙන් පසු වියළි කාලගුණයක් පවතී නම් සෙවණ සැපයීම වැදගත් වේ.මේ සඳහා පොල් අතු වැනි දෑ භාවිතා කළ හැකිය.

පොහොර යෙදිම

ගොටුකොළ වගාව සඳහා කාබනික සහ රසායනික යන දෙවර් ගෙය්ම පොහොර භාවිතා කරනු ලැබේ.

කාබනික පොහොර

දිරාපත් වු ගොම, කුකුල් පොහොර, කොම්පෝස්ට් සහ කොළ පොහොර ආදීය කාබනික පොහොර වශයෙන් භාවිතා කරණු ලැබේ. වාණිජ මට්ටමේ වගාවන් සඳහා බහුල වශයෙන් කුකුල් පොහොර භාවිතා කෙරේ. එමඟින් වල් පැළෑටි පැතිරීමක් සිදු නොවන අතර වටපණු හානිය මර්දනය කිරීම සඳහා ද උපකාරී වේ.

කුකුල් පොහොර භාවිතා කරන විට, පැළ සිටුවීමට දින හතරකට පමණ පෙර පසට මිශ්‍ර කළ යුතුය. ඉන්පසු දිනපතා ජලය යෙදිය යුතුය. වෙනත් කාබනික පොහොර වර් ග, පැළ සිටුවීමට දින 3-4 කට පමණ කලින් පසට මිශ්‍ර කළ යුතුය. ඉන්පසු මාස 4 කට වරක්, සුදුසු කාබනික පොහොර ප්‍රමාණයක් වගාව පුරාම පැතිරෙන සේ ඉසිය යුතුය. වර් ග මීටර් 1000 ක බිම් ප්‍රමාණයක් සඳහා කාබනික පොහොර ටොන් 1 ක් පමණ යොදනු ලැබේ. පත්‍ර වල රැඳී ඇති පොහොර ඉවත් වන සේ ජලය යෙදිය යුතුය.

රසායනික පොහොර

කාබනික පොහොර පමණක් යෙදීම ප්‍රමාණවත් නොවන හෙයින් වැඩි අස්වැන්නක් ලබා ගැනීම සඳහා රසායනික පොහොර ද වගාවට යෙදිය යුතු වේ.

මූලික පොහොර

පැළ සිටුවීමට දින දෙකකට පමණ පෙර පහත සඳහන් පොහොර වර් ග අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගෙන පසට යොදා හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න.

වර් ග මීටර් 1,000 ක (අක්කර 1/4)

බිම් ප්‍රමාණයක් සඳහා

යුරියා - කි.ග්‍රෑ. 09.0

සාන්ද්‍ර සුපර් පොස්පෙට් - කි.ග්‍රෑ. 13.5

මියුරියෙට් ඔෆ් පොටෑෂ් - කි.ග්‍රෑ. 10.0

මතුපිට පොහොර

වර් ග මීටර් 1000 ක බිම් ප්‍රමාණයක් සඳහා පහත දක්වා ඇති පොහොර ප්‍රමාණයන් යොදන්න.

සිටුවා සති 4 කට පසු යුරියා කි.ග්‍රෑ. 9

සෑම අස්වනු නෙළීමකටම පසු යුරියා කි.ග්‍රෑ. 4.5 සහ මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් කි.ග්‍රෑ. 1.5

සෑම මාස 6 කට වරක් සාන්ද්‍ර සුපර් පෝස්පේට් කි.ග්‍රෑ. 6.5 වගාව සඳහා මතුපිට පොහොර යෙදීමෙන් පසු, පත්‍ර මතුපිට වැටී ඇති පොහොර සේදී යන සේ ජලය ඉසින්න.

ජල සම්පාදනය

ජල හිඟයට ලක්වීමෙන් ගොටුකොළ වගාවේ වර් ධනය බාල වේ. එබැවින්, පසේ තෙතමනය අඛණ්ඩව පවත්වා ගැනීම අතිශයින්ම වැදගත් වේ. ඒ සඳහා සුදුසු පරිදි ජලය සැපයිය යුතුය. අවශ්‍ය පමණට වඩා ජලය සැපයිම ද සුදුසු නොවේ.

වල් මර්දනය

වගාව තුළ වල් පැළෑටි වර් ධනය වීමෙන් භෝගයේ අස්වැන්න අඩු වේ. අස්වැන්න නෙළා ගන්නා විට ගොටුකොළ සමඟ වල් පැළෑටි මිශ්‍රව තිබිමෙන් එහි ගුණාත්මය අඩු වේ. එනිසා, අලෙවි කිරීම පවා අපහසු වේ. වල් පැළෑටි රෝග හා පළිබෝධ පැතිරවීමට උපකාරී වේ. එබැවින් වගාව හැකිතාක් දුරට වල් පැළෑටි වලින් තොරව පිරිසිදුව පවත්වා ගත යුතුය.

රෝග

වෛරස් රෝග - ගොටුකොළ වලට වැළඳෙන වෛරස් රෝග දෙකක් දැනට හඳුනා ගෙන ඇත. ඒවා පිපිඤ්ඤා විචිත්‍ර වෛරසය හා පොටි (poty) වෛරස් විශේෂයක් වේ. ඒවා නිසා ගොටුකොළ ශාකයේ වෛරස් රෝග ලක්ෂණ ඇති වන බව විශ්වාස කෙරේ.

රෝග ලක්ෂණ

පළමුවෙන්ම පත්‍රවල කහ මුසු කොළ පැහැති පුල්ලි විචිත්‍ර ලෙස ඇති වේ. ළපටි පත්‍ර අක්‍රමවත් හැඩයක් ගනී. පත්‍ර කුඩා වී කහ පැහැ වේ. පසුව පත්‍ර වල දුඹුරු පාට පුල්ලි ඇති වේ. සමහර විට පත්‍ර දාර සහ නාරටි දම් පාට වේ. රෝගය වැඩි වූ විට ශාක කුරු වී පඳුරු දැමීම අඩු වේ. අවසානයේ, ශාකය මිය යයි.

කුඩිත්තන් විසින් වෛරස් රෝග වැළඳුන ශාක වල, යුෂ උරා බී, නැවත නීරෝගි ශාක වල යුෂ උරාබීම නිසාත්, රෝගී පැළ සිටුවීම නිසාත්, රෝගය පැතිරේ. රෝගී පැළ උදුරා විනාශ කොට රෝගය පාලනය කර ගත යුතුය. වෛරස් රෝග සඳහා ප්‍රතිකාර නැත.

කොළ පුල්ලි රෝගය - සර්කස්පෝරා දිලීර විශේෂයක් නිසා පත්‍රවල දම් පැහැති රවුම් ඇති වී පසුව කහ පැහැවී මිය යයි. රෝගය පාලනය කළ නොහැකි නම් පමණක් වගාවේ පත්‍ර කපා ඉවත් කොට මැන්කොසෙබ්, මැනෙබ්, ඇන්ට්‍රකෝල් හෝ ඩැකොනිල් වැනි දිලීර නාශකයක් ජලය ලීටරයකට ග්‍රෑම් 2 ක් බැගින් මිශ්‍ර කොට වගාව හොඳින් තෙමෙන සේ ඉසින්න.

මුල් කුණුවීමේ රෝගය - ෆියුසේරියම් හෝ ස්ක්ලෙරෝටියම් (sclerotium spp.) දිලීර විශේෂ නිසා ගොටුකොළ මුල් කුණු වේ.

රෝග ලක්ෂණ

මුල් සහ කඳ කුණු වී ශාක මැලවීමෙන් හෝ පත්‍ර කහ වීමෙන් පසු ශාකය වියළී මිය යයි. රෝගය පාලනය කර ගත නොහැකි නම් පමණක් හෝමායි හෝ තිරාම් යන දිලීර නාශක වලින් එකක් ජලයේ දිය කොට රෝගී ශාක ඉවත් කර ඒ අවට ප්‍රදේශයට මල් බාල්දියකින් පොළොව තෙමෙන සේ යොදන්න. ජලය ලිටර් 1 ක දිලීර නාශක ග්‍රෑම් 2 ක් බැඟින් වන සේ දියකර ගත යුතුයි.

හිටු මැරීම

සියුඩොමොනාස් සොලනේසියාරුම් නමැති බැක්ටීරියාව ආසාදනය වීම නිසා එකවරම ශාකය මැල වී මිය යයි. මෙම රෝගය වැළඳුණු පසු ප්‍රතිකාර මඟින් සුව කළ නොහැකි වේ.

රෝග පාලනය

ගොටුකොළ පත්‍ර ආහාරයට ගන්නා නිසා රසායනික ද්‍රව්‍ය යෙදීමෙන් හැකිතාක් දුරට වැළකී රෝග පාලනය කර ගැනීමට උත්සාහ කළ යුතුය. ඒ සඳහා පහත සඳහන් ක්‍රියා මාර් ග ගත හැකිය.

රෝග වැළඳුන ශාක ගලවා ඉවත් කිරීම

වල් මර්දනය කොට වගාව පිරිසිදුව තබා ගැනීම

වගාවට හොඳින් හිරු එළිය වැටීමට සැලැස්වීම

නිරෝගී රෝපණ ද්‍රව්‍ය පමණක් සිටුවීම.

පසේ ජල වහනය දියුණු කිරීම

අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා නයිට්‍රජනීය පොහොර යෙදීමෙන් වැළකීම

භෝග මාරුව අනුගමනය කිරීම

කෘමි හානි

යුෂ උරා බොන මකුණා (halticus tibiales) - හැල්ටිකස් ටිබියාලස් නමැති කළු පැහැති කුඩා මකුණන් පත්‍ර වල යුෂ උරා බීම නිසා ශාකයට හානි පැමිණේ. යුෂ උරා බිව් ස්ථාන වල සුදු පැහැති පුල්ලි ඇති වේ. හානිය දරුණු වූ විට පත්‍රය පුරාම සුදු පැහැය පැතිරේ.

මර්දනය සඳහා කෘමි නාශක යෙදීමට සිදු වූ විට ජලය ලීටර් 1 කට ඇටබ්‍රෝන් හෝ ට්‍රෙබෝන් මිලි ලීටර් 1 ක් බැගින් මිශ්‍ර කොට ඉසින්න.

රතු මකුළු මයිටා හානිය - හානියේ ලක්ෂණ හා පාලනය මුකුණුවැන්න වගාවේ මෙනි.

වට පණු හානිය - මෙලොයිඩ්ගයිනේ (meloidegyne) විශේෂයට අයත් මූල ගැටිති වටපණුවන් නිසා ඇති වේ. මෙම වටපණු විශේෂය ගොටුකොළ ශාකයේ මුල් වලට ඇතුල් වී මූල ගැටිති ඇති කිරීම නිසා මුල් මගින් සිදුවන ජලය හා ඛනිජ ලවණ අවශෝෂණයට බාධා පැමිණේ. මීට අමතරව, වටපණුවන්ගේ හානිය නිසා දිලීර හා බැක්ටීරියා මඟින් මුල් වල ද්විතීයික ආසාදන ඇති වේ.

හානියේ ලක්ෂණ

වර් ධනය බාල වී ශාකය කුරු වේ. පත්‍ර කහ පැහැ ගැන්වේ. මුල් වල ගැටිති දක්නට ලැබේ. අසාමාන්‍ය ලෙස මුල් මහත් වේ.

පාලනය

නිරෝගී පැළ පමණක් සිටුවීම.

කාබනික පොහොරක් ලෙස කුකුල් පොහොර භාවිතය.

භෝග මාරුවක් අනුගමනය කිරීම. මේ සඳහා තම්පලා භෝගය සිටුවීම යෝග්‍ය වේ.

අනවශ්‍ය ලෙස නයිට්‍රජනීය පොහොර නොයෙදීම.

අස්වැන්න නෙළීම

හොඳින් නඩත්තු කළ වගාවකින් සිටුවා දින 100 කින් පමණ පළමු අස්වැන්න ලබා ගත හැකිය. අස්වනු නෙළීම කීප ආකාරයකට කරනු ලැබේ.

ගොටුකොළ පඳුර සම්පුර්ණයෙන්ම පොළොව මට්ටමට මඳක් ඉහළින් කපා ගැනීම. මෙහිදි පඳුර නැවත වැඩී ඊළඟ අස්වැන්න ලබා ගැනීම සඳහා මාස 2 ක පමණ කාලයක් ගත වේ.

පඳුරු වටා නියමිත ප්‍රමාණයට මෝරා ඇති කොළ පමණක් දණ්ඩ සමඟ කඩා ගැනීම. මෙම ක්‍රමයෙන් සති 2 කට පමණ වරක් අස්වැන්න ලබා ගත හැකිය.

වැල් ගොටුකොළ වල, පමණට මෝරා ඇති පත්‍ර, නටුව සමඟ අතින් ගලවා ගැනීම. මෙම ක්‍රමයෙන් වැඩි වාර ගණනක් අස්වනු නෙළා ගත හැකිය.

වැල් ගොටුකොළ වල පත්‍ර නටු හොඳින් දික් වී නැති අවස්ථාවන්හි දී ධාවක කඳ පොළොවට සම්බන්ධ වී ඇති ස්ථානවලින් මුල සමඟ උදුරා ගැනීමට සිදු වේ. මෙම ක්‍රමයට අස්වැන්න රැස්කිරීමෙන් අලෙවි කිරීම අපහසු වේ.

අස්වැන්න නෙළා ගැනීමෙන් පසු පමණට වඩා මෝරා ඇති සහ රෝග හානි වලට පාත්‍ර වූ කහ පැහැ ගැන්වී ඇති පත්‍ර ඉවත් කොට පිරිසිදු කොට මිටි බැඳ දැල් ගෝනි තුළ හෝ පොල් අතු කූඩ වැනි භාජන වල තද නොවන සේ අසුරා වෙළඳපොළට යවනු ලැබේ.

අස්වැන්න

වර් ග මීටර 4000 ක (අක්කරයක) වගාවකින් වරකට කි.ග්‍රෑ. 4000 - 5000 ක පමණ අස්වැන්නක් ලබා ගත හැකිය.

භෝග මාරුව

ගොටුකොළ වගාවට අවුරුදු 2 -3 ක් පමණ ගත වු විට ගලවා ඉවත් කොට එම භූමියේ වෙනත් භෝගයක් යෙදීම සුදුසුය. එකම ක්ෂේත්‍රයේ නොකඩවා ගොටුකොළ වගා කළ විට විශේෂයෙන්ම වටපණු හානිය පාලනය කිරීම අපහසු වේ. වෙනත් රෝග හානි ද වැඩි වේ.