කප්පරවල්ලිය - kapparawalliya

කුලය : ලැමිනේසියේ (lamiaceae)
ප්ලෙක්ට්‍රැන්තස් ඇම්බොයිනිකස් (plectranthus amboinicus)

කප්පරවල්ලිය kapparawalliya පැළැටිය ඉරිවේරිය පැළැටිය හා බොහොදුරට සමාන ය. එහෙත් වෙනස්කම් දෙකක් දක්නට ලැබේ. එනම් කප්පරවල්ලිය පත්‍රය ඉරිවේරිය පත්‍රයට වඩා තද සුවඳකින් යුක්ත විමත් කප්පරවල්ලිය පත්‍ර මාංසල බවින් ද වැඩිවිමත්ය .

රුපාකරය

  • සෙ. මි 30-90 පමණ උස පැළැටියෙකි.

  • කැඩුණු දරයකින් යුක්ත බෙහෙවින් මාංසල පත්‍ර පළළ්ය. තියුනු සුගන්ධයකින් යුක්තය.

  • ලා දම් පැහැ නාලාකාර මුල් දිග නටුවක පරතර ඇතිව වලයාකාරව හටගනි.

  • පැල කර මස දෙක තුනකින් මල් හට ගන

ඖෂධ සඳහා ගැනෙන කොටස්

සම්පුර්ණ පැළැටිය ම ඖෂධ සඳහා භාවිතා වෙ.

වැවෙන ප්‍රදෙශ

ශ්‍රි ලංකාවෙ සියලුම ප්‍රදේශවල වැවේ. පහතරට හා මැදරට සිසිල් තෙත් ප්‍රදෙශවල වඩාත් හොදින් වැවේ.

ඖෂධිය ගුණ

1. කැස්ස

2. හතිය

3. මුත්‍රා ගල්

4. මුත්‍ර ඝාත

5. මුත්‍ර ආසාදන

6. අතිසාරයට හා බඩෙ කැක්කුමට

7. සෙම හ වාතය සමනය කරයි.

8. වෙදනාව හ විස නසයි.

9. කැස්ස සහ ඇදුම සුව කරයි.

10. පණුවන්ට ගුණදායකයි.

11. මුත්‍ර ගල් නසයි.

12. අහාර ජිර්ණය වැඩි කරවයි.රුචිය වැඩි කරයි.

13. පිනසට ගුණයි.

14. ග්‍රහනි දොස් ද නසයි.

අත් බෙහෙත්

1. කප්පරවල්ලිය වණ්ඩුවෙ තම්ඹ මිරිකාගත් යුෂ මෙස හැන්දක් මි පැණි හො දෙහි ඉස්ම සමග පානය කිරිම

2. ඇස් රුදාවට
3. කප්පරවල්ලිය යුෂ ඇස් වටෙ ගැම.
4. අදුමට
5. කප්පරවල්ලිය කොළ වන්ඩුවෙ තම්බා ගත් යුශට සිනි ,මි පණි,තිප්පිලි කුඩු දමා බීම

වගාව

ලපටි අතු කැබලි ඉතා ඉක්මනින් මුල් ඇද දළු දමයි.වර්ෂා කලයෙදි දඬු සිටු වීම කළ යුතුයි.මල් පීපීමට පෙර ලපටි දළු මගින් නව පැළ ලබාගැනිම සිදුකල යුතුයි. සිසිල් සහ තෙත් ස්ථානවල හොඳින් වැඩෙ. පොච්චි වල, පටු මාවත් දෙපස වැවිමට ඉතා යොග්‍යය වෙ.