ශාක රෝග

ශාක රෝගයක් ලෙස හැදින්වෙන්නි යම් කිසි ශාකයක ඇති වෙන ආස්වාභාවික තත්වයයකි.මෙහිදී ශාකයේ කායික විද්‍යාත්මක ක්‍රියාවලියේ වෙනසක් දැකි හැකි වේ.

ශාක රෝග ද ඇති වීම සදහා පහත සදහන් සාධක බලපායි.

1.පාරිසරික තත්වයන්.

2. කායික විද්‍යාත්මක තත්වයන්.

3.මහාජිව් හා ක්ෂුද්‍ර ජිවින්ගේ බලපැම්.

4.ඌණාතා රෝග.

plant-a-seed

ඉහත කරුණු 4 න් ශාක රෝගයක් ලෙස හැදීන්වීමේදී එය නැවත ,

1. ජෛව සාධක.

2.අජේව සාධක.

ලෙස ශාක රෝග ඇති වන කරුණු කාරණ අනුව වර්ග කල හැකිය.

මෙහි දී අජීවී කාරක මගින් ඇතිවන රෝග තත්වයන් බැක්ටිරියා, දිලිර, virus, nemtoda, මයිකෝපලාස්මා නිසා ශාකයන්ට වැළදියහැකිය.