ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන බෝග වගාවන් අතරින් ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් හිමිවන තේ වගාවේදී, භූමිය සැකසීම, පැල සිටුවීම ආදිය සඳහා විවිධාකාරවූ ක්‍රමයන් භාවිතා කරනු ලැබේ. භූමිය සැකසීම.

තේ වගාවේදී ඉතාමත්ම වැදගත් කාර්යයක් වන්නේ භූමිය සකස් කර ගැනීමයි. මේ සඳහා ප්‍රථමයෙන්ම සිදුකරනු ලබන්නේ තෝරාගත් භූමියෙහි කැලෑ එළිකර, කානු කැපීමයි. මෙලෙස කානු කැපීම සිදු කරනු ලබන්නේ, තේ වගාව සඳහා යොදාගනු ලබන භූමියෙහි පස හා ජලය ආරක්ෂා කරගැනීම සඳහා අනුගමනය කරනු ලබන ආරක්ෂක ක්‍රියා මාර්ගයක් වශයෙනි. මෙහිදී යොදා ගනු ලබන කානු වර්ග කිහිපයකි. 1. හරස් කානු2. නෙත්ති කානු3. කුට්ටි කානු4. දෙනි කානු හරස් කානු.එකම මට් ටමකට සකස් කරන ලද කානු විශේෂය මේ නමින් හැඳින්වේ. බෑවුම් ඉඩමක මතුපිට ගලා බසින ජලයෙහි වේගය වැඩි වන විට පස සෝදා යෑමේ ප්‍රවණතාවය හා වේගයද වර්ධනය වේ.

හරස් කානුවකට එසේ ගලා යන ජලය එක්වූ විට, මේ වේගය සම්පූර්ණයෙන්ම වළකී. මෙම කානු තුලට එකතු වන ජලය කාලයක් රැස්කර තබා ගැනීමට හැකිවන නිසා ඒ ජලය පසට හොඳින් උරා ගනී.මෙම වර්ගයේ කානු කැපීමේදි කානු දෙකක් අතර පරතරය 6-12m දක්වා වෙනස් විය හැකිය. ඉඩමේ බෑවුම අඩු වැඩි වීම අනුව, මෙහි පරතරය විවිධාකාර වේ. හරස් කානුවක් අඩි 1 ½ ක් පමණ ගැඹුරට හා පළලට කැපිය යුතු අතර, කානුවේ බැස්ම අඩි 120කට අඩි 1ක් විය යුතුය. නෙත්ති කානු.හරස් කානු මගින් ගෙන එනු ලබන ජලය, ඉඩමෙන් ඉවතට ගෙන යෑම නෙත්ති කානු මගින් සිදු වේ. ඉඩමෙහි ස්වභාවික ජල බැස්මක් ඇති ස්ථාන සඳහා මෙම කානු යොදා ගනු ලබයි. වැඩිපුර ජල ප්‍රමාණයක් මේ තුලින් ගලා යන බැවින්, ඉවුර කැඩී යාම වැළැක්වීම සඳහා කානු අභ්‍යන්තරයේ පඩි පෙළක ආකාරයෙන් ගලින් බැඳ සකස් කරනු ලැබේ. කුට්ටි කානු.කුට්ටි කානු ක්‍රමයේදී 45x45cm ප්‍රමාණයේ ගැඹුරින් යුතු කානුවල කුට්ටිවල පරතරය 3 ½ m පමණ වේ. මේ තුලින් ජලය ගලා ඒමේදී කුට්ටි තුලද ජලය රැඳීම සිදුවේ. දෙනි කානු.වගුරු බිම් සහිත දෙනි වල කපනු ලබන කානු ක්‍රමය මේ නමින් හැඳින්වේ. පැල තවාන.පැල තවාන සඳහා දිග හරස් පේලි පාත්ති සහ තට්ටුවල තැබූ පොලිතින් උර භාවිතා කරනු ලබයි. එලෙස තබනු ලබන පැල සඳහා නිසි ආලෝකය, උෂ්ණත්වය, ජලය, වාතාශ්‍රය ලැබෙන ආකාරයට උණ බම්බුවල සවිකරන ලද ගෝනි, පැල සෙවන සඳහා යොදා ගන්නා අතර වේවැල් වලින්ද මෙය සකසා ගනී. පැල සිටුවීම.ශ්‍රී ලංකා තේ පර්යේෂණායතනය නිර්දේශ කර ඇති ආකාරයට තේ පැල 02ක් අතර පරතරය 0.6m ක් විය යුතුය. පේලි 02 ක් අතර පරතරය 1.2m ක් පමණ විය යුතුය. මේ අනුව හෙක්ටයාරයකට තේ පැල 13700ක් පමණ සිටුවිය හැක. එනම් අක්කරයකට පැල 5500 ක් පමණ වේ. කප්පාදු කිරීම.තේ වගාවේදී අනුගමනය කරන තවත් විශේෂ පියවරක් වන්නේ කප්පාදු කිරීමයි. මෙහි මූලික පරමාර්ථය වන්නේ තේ ගස උස යෑම වැලැක්වීමත්, එමගින් වැඩි දළු ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමත්ය. තේ පැල කප්පාදු කිරීමේ ක්‍රම කිහිපයකි. එනම්1. හරස් කැපීම.2. වලල්ලක ආකාරයට කැපීම.3. ශේෂ කප්පාදුව.4. ශුද්ධ කප්පාදුව.5. බෑවුම් හැඩය.6. මේස කප්පාදුව. දළු නෙළීම.දළු නෙළීමේදී ඒ සඳහා සම්මත වූ ක්‍රමයක් ඇත. මෙහිදී රිකිල්ල (ගිරිය) සහ මුල් කොල දෙක කඩනු ලබන අතර සෑම විටම මට්ටම් ලීයක් තබමින් හෝ ඇස් මට්ටමින් පරීක්ෂා කරමින් සමස්ථ තේ වත්තේම, එකම මට්ටමක් දර්ශනය වන පරිදි දළු නෙලා ගත යුතුය. දළු නෙලීමේ කාල සීමාවන්ද වතුකරයෙන් වතුකරයට වෙනස් වේ. දළු බෑග්.ලණු වලින් වියන ලද හිඩැස් සහිත ගෝනි විශේෂයක් දළු ප්‍රවාහනයේදී භාවිතා කරයි. ප්‍රමාණය අඩි 3 ½ x3 වන මෙහි බර රාත්තල් 4 ½ ක් පමණ වේ.


උපුටා ගැනීම දැනුම පුවත්පත ඇසුරෙනි