ශාක වෛරස් / virus රෝග

මේවා ඉතා කුඩා ජීවි විශේෂයක් වන අතර ශාක වලට රෝග රාශියක් ඇති කරයි.ශාක රෝග පැතිරිමේ වෛරස් අනුව මේවා කාණ්ඩය 4 කි.

1.යුෂ මගින්.

2.බද්ධ කිරීම මගින්.

3.කුමින් මගින්.

4.බිජ මගින්.

වෛරස් රෝග ලෙස රෝග කීපයක් හඳුන්වා දිය හැක.

1.දුම්කොළ වීචිත්‍ර වෛරස් රෝගය.

2.කෙසෙල් වද පිදීම

3.බෝංචි පත්‍ර වීචිත්‍ර රෝගය.

4.කහපාට වීචිත්‍ර වෛරස් රෝගය.

ඉහත ආකාර වෛරස් රෝගයන් ට අමතරව ශාක වලට වටපණු හෙවත් Nematoda,වන්ගේද හානි සිදු වේ.මෙම පණුවන් බොහෝ විට පසේ ජිවත් වෙමින් ශාක මුල් අසාදනය කරයි. මෙම Nematoda වන් මුලේහි විකෘතියක් ඇති එහි රැදි පවතීන අතර එම සිදුරු තුලින් බැක්ටිරිය හා දිලිරයන් ඇතුලු වේ.

පසේ ජල වහනය දුරුවලනම් නම් Nematoda හානිය වැඩි වන්න පුලුවැනි.