නාගවල්ලී ගුරුමෑණියෝ - Nagawalli Gurumaniyo
Hot Kello

Views 31


සිහින කියන පලාපල Sihina Kiyana Palapala
Views 4871
සිහින පලාපල කවියෙන්!
Views 6640

මහත්ඵල මහානිසංශ ලැබෙන අශ්ටපාන බුද්ධ පූජාවක්‌ සකස්‌ කරන්නේ කොහොමද? budda puja bodi puja
Views 8870
ග්‍රහ අපල සඳහා මැණික්‌ පැළඳීම
Views 9534

2018 aluth aurudu litha
Views 970
viwahaya ha lingikathwaya kandrayen විවාහය හා ලිංගිකත්වය කේන්ද්‍රයෙන්
Views 3301
obath niwsa daw vimanak karagnna ඔබත් නිවස දෙව් විමනක් කරගන්න
Views 2426
Keethuge Apalayata Rathana Suutharaya කේතුගේ අපලයට රතන සූත්‍රය
Views 2248
Oba Marena Hati Dhanaganna ඔබ මැරෙන හැට්‌ දැනගන්න
Views 5531
Malwarayen Heliwana Rahas මල්වරයෙන් හෙළිවන රහස්
Views 4484

Gedara Kaama Meeyo Kanawanam Boomi Doosha ගෙදර කෑම මීයො කනවා නම් භූමි දෝෂ Wasthu Rahas වාස්තු රහස්
Views 1600
Kada kada hadana gedarin wada wada hadena doosha කඩ කඩා හදන ගෙදරින් වඩ වඩා හැදෙන දෝෂWasthu doosha
Views 1137
Idame Dana Rina Pihiteema ඉඩමේ ධන ඍණ පිහිටීම Wasthu Rahas වාස්තු රහස්
Views 1458
Eeshana Saha Niritha Dishawen Niwasata Widuliya Sambanda Karanna Epa ඊශාන සහ නිරිත දිශාවෙන් නිවසට විදුලිය සම්බන්ධ කරන්න එපා
Views 1095
Isuru Padaye Doren Galana Wasanawa ඉසුරු පාදයේ දොරෙන් ගලන වාසනාව Wasthu Rahas වාස්තු රහස්
Views 1396
Duppatheku Danawatheku Karawana Maha Wasthu Rahas දුප්පතකු ධනවතකු කරවන මහා වාස්තු රහස් Wasthu Rahas වාස්තු රහස්
Views 4000

වාස්තු රහස් Wasthu Rahas

වාස්තු රහස් Wasthu Rahas

වාස්තු රහස් Wasthu Rahas

වාස්තු රහස් Wasthu Rahas

වාස්තු රහස් Wasthu Rahas
වාස්තු රහස් Wasthu Rahas

වාස්තු රහස් Wasthu Rahas වාස්තු රහස් Wasthu Rahas වාස්තු රහස් Wasthu Rahas

ලිපි Article

ලිපි Article

ලිපි Article

ලිපි Article

ලිපි Article
ලිපි Article

ලිපි Article ලිපි Article ලිපි Article

ග්‍රහ අපල වලට

ග්‍රහ අපල වලට

ග්‍රහ අපල වලට

ග්‍රහ අපල වලට

ග්‍රහ අපල වලට
ග්‍රහ අපල වලට

ග්‍රහ අපල වලට ග්‍රහ අපල වලට ග්‍රහ අපල වලට

සිහින පලාඵල

සිහින පලාඵල

සිහින පලාඵල

සිහින පලාඵල

සිහින පලාඵල
සිහින පලාඵල

සිහින පලාඵල සිහින පලාඵල සිහින පලාඵල