ඖෂධ පැළෑටි

ඖෂධීය පැළෑටි 1500ක් පමණ ශ්‍රී ලංකා ෙවි භාවිතා වන අතර ඉන් 208ක් පමණ නිරතුරුව භාවිතා ෙවි.

බහුල ඖෂධීය පැළෑටි

නම

කුලය

භාවිත

අමුක්කරා

amukkara

සොලනේසියේ (Solanaceae ) විතානියා සොම්නිෆෙරා (Withania somnifera)

ස්නායු ආබාධ, නිසරුබාවය, ඉදිමුම, අපස්මාරය

අරූද
aruda

රුටේසියේ (Rutaceae)
රූටා ග්‍රවියොලන්ස් (Ruta graveolence)

සෙම් රෝග, ළමා රෝග, මුත්‍රා රෝග, කෂ්ට රජස්, වේදනා නාශකයක් ලෙස

ඉරිවේරිය

iriweriya

ලැමිනේසියේ (Lamiaceae)
ප්ලෙක්ට්‍රැන්තස් සේලනිකස් (Plectranthus zelanicus)

උණ, වමනය, පාචනය, සුදු කබර

කප්පරවල්ලිය

kapparawalliya

ලැමිනේසියේ (Lamiaceae)
ප්ලෙක්ට්‍රැන්තස් ඇම්බොයිනිකස් (Plectranthus amboinicus)

කැස්ස, හතිය, මුත්‍රා ගල්, මුත්‍ර ඝාත, මුත්‍ර ආසාදන

මලිත
Malitha

ලයිත්‍රිත්සියේ (Lythraceae)
වුඩ් ෆෝර්ඩියා ෆ්‍රැටිකෝසා (Woodfordia fruticosa)

චර්ම රෝග, පාචනය, දියවැඩියාව, කුෂ්ට, සුදු කබර

වනරාජ
Wanaraja

ඕකිඩේසියේ (Orchidaseae)
ඇනික්ටොචිලස් සිටේසියේ (Anoectochilus setaceus)

සර්ප විෂ

හීන් බෝවිටියා
Heen Bowitiya

මෙලස්ටොමැටේසියේ (Melastomataceae)
ඔස්බෙකියා ඔක්ටැන්ඩ්‍රා (Osbeckia octandra)

දියවැඩියාව, අර්ශස්, අක්මා රෝග

බෝඹු

Bobhu

සිම්ප්ලොකේසියේ (Symplocaceae)
සිම්ප්ලොකොස් කොහින්ච්නෙන්සිස් (Symplocos cohinchinensis)

මුත්‍රාශයේ අශ්මරී, අසථි භග්නය

කොක්මොට

Kokmota

එරියොකුලොන් (Eriocaulon)
එරියොකුලොන් සෙලනිකම් (Eriocaulon ceylanicum)

අක්මා රෝග, මුත්‍රාමාර්ග ආසාදන, ශ්වේතරීතය

කැහිපිත්තන්

Kahipiththan

මෙනිස් පර්මේසියේ (Menispermaceae)
සයික්ලියා පෙලෙටා (Cyclea pellata)

සර්ප විෂ, අම්ලපිත්ත, මුත්‍රා ආසාදන

බුත්සරණ

Buthsarana

කැනේසියේ (Cannaceae)
කැනා ඉන්ඩිකා (Canna indica)

සර්ප විෂ , මලබද්ධය, අක්මා රෝග

නම

කූලය

භාවිත

ආඩතෝඩ

Adathoda

ආකන්තේසියේ (Acanthaceae) ආඩතෝඩ වාසිකා (Adathoda vasika)

කෝමාරිකා

Komarika

ලිලියේසියේ(Liliaceae) ඇලොවේරාඉන්ඩිකා (Aloevera indica)

එලබටු

Elabatu

(සොලනේසියේ ) Solanaceae සොලනම් ඉන්ඩිකම් (Solanum indicum)

ගොටුකොල

Gotokola

අම්බෙලිෆෙරේ (Umbellifereae) සෙන්ටෙල්ලා ඒශියේටිකා (Centella Asiatica)

පත්පාදගම්

Uthpadagam

මොල්ලුගෝ කර්විආනා (Mollugo Cerviana)

ඉඟුරු

Iguru

zසින්ජිබෙරේසියේ (Zingiberaceae) zසින්ජිබර් ඔෆීසිනල් (Zingiber Officinale)

රතු ලූණු

Rathu Lunu

ඇලියම් ඇස්කලෝනිකම් (Allium Ascalonicum)

වදකහ

Wadakaha

ඇරේසියේ(Araceae) කෝරස් කැලමස් (Corus Calamus)

සැවැන්දරා

Sawendara

ග්‍රැමිනේ (Graminae) වෙටිවේරිආ zසිzසැනියෝඩ්ස් (Vetiveria Zizaniodes)

සුදු ලූණු

Sudulunu

ඇලියම් සැටිවම් (Allium sativum)