ප්‍රනීත ආහාරයක් වන පැණි කොමඩු වල ලිංගික ශක්තිය වැඩි කිරීමේ 

විශේෂ හැකියාවක් පවතිනවා .

 

කමාෂාව වැඩිකිරීමට බාවිතා කරන වයග්රා වලට වැඩි හැකියාවක්

මෙයට පවතී . ඉතාලියාලු පර්යේෂණයකට අනුව පැනිකොමඩු වල

 අඩංගු ස්ටියුලින් කියන අමිනෝ අම්ලයෙන් පිරිමි ලිගුවට සැපයෙන

 රුදිරය වැඩි කරයි . වයග්‍රා වලද සිදු වන්නේ මෙයයි . නමුත් මෙහි අතුරු 

අබාද නොපවතී .

 සාදා ගන්නා ආකාරය

පැණි කොමඩු , දෙළුම් හොදින් අබරා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දෙහි එක් 

කරන්න .

දිනපතා උදැසන  සහ  පෙර  ලිංගික ශක්තිය ඉහල නංවා ගන්න .............