ප්‍රශ්නය: ශිෂ්ණයේ ප්‍රාණවත්වීම සම්බන්ධ ගැටළු ඇතිවන්නේ ඇයි?

 

පිළිතුර : බොහෝවිට මෙයට හේතු වන්නේ මානසික ගැටළුය. නමුත් ඇතැම්විට දියවැඩියාව, අධික මත්පැන් භාවිතය හා දුම්පානය මෙයට දායකවේ. දිගු කලක් තිස්සේ සමහර විට ඖෂධ භාවිත කිරීම ද මෙම තත්ත්වයට හේතුවකි.