ප්‍රශ්නය: පෙර සම පිටුපසට කිරීමට නොහැකි වීමෙන් ලිංගික සංසර්ගයේ දී ඇතිවන තෘප්තිය අඩුවෙනවාද?


පිළිතුර : මෙම තත්ත්වය නිසා වේදනාවක් ඇතිවීමෙන් මෙලෙස සිදුවිය හැකිය