ප්‍රශ්නය: පෙර සම පිටුපසට කිරීමට නොහැකි නම් ඒ සදහා කුමක් කළ යුතු ද?

පිළිතුර : මෙය වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගත යුතු තත්ත්වයකි. මෙහි දි කුඩා ශල්යකර්මයක් මගින් පෙරසම ඉවත් කිරීම හෙවත් චර්මජේදනය සිදු කල යුතුය.