ප්‍රශ්නය: ස්වප්න මෝචනය යනු කුමක් ද?


පිළිතුර : පිරිමියෙකුගේ නින්දේදී නොදැනුවත්ව සිදුවන ශුක්‍රාණු පිටවීම මෙනමින් හැදින්වේ. එය කිසි ලෙසකින් වත් බිය විය යුතු තත්ත්වයක් නොවේ. එයින් ශරීරයට කිසිදු හානියක් ඇති නොවේ. එසේම මෙය සිරුරේ බර අඩුවීමට කිසිදු බලපෑමක් ඇතිනොකරයි.