ප්‍රශ්නය: වෘෂණයේ ඉදිමීම් ඇති වන්නේඇයි?

පිළිතුර මෙය විවිධ හේතුන් නිසා ඇතිවිය හැක.

  • වෘෂණ වටා, වෘෂණ කෝෂ තුළ තරල එක්රැස්වීම
  • හර්නියා
  • බරවා රෝගය
    මෙවැනි තත්ත්වයන් ඇති වු විට අනිවාර්යයෙන්ම වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගත යුතුය.