පලමුව මූලික බ්ලවුස් එකේ බ්ලොක් එක ඇද ගන්න .මුලික කර අගල් 2,1/2ක් පහත්කර එහි සිට ඇතුලට අගල් 1,1/4ක් සහ උරහිස අගල් 2ක් ලකුනුකර යෝක් කොටස රූපසටහනේ පාටකර පෙන්වා ඇති පරිදි ලකුනුකර වෙනම පිටපත්කර ලේස් රෙදි යොදා කපාගන්න .බ්ලවුස් එකේ උස කැමති පරිදි දිගුකර ගන්න .අත් නොමැති නිසා කිහිලිකට රේඛාව ඉහලට අගලක් ගෙන අත්කට නිවරිදි කර ගන්න

කලිසම කපාගන්න ආකාරය
සම්පූර්ණ උස:
ඉනවට :+ඉනවට භාගයක්÷4=
උකුල්වට +උකුල්වට භාගයක්÷4 =
කරුවට උස
පහල වාටි පළල÷2+1/2=

පලමුව කලිසම කකුලේ පළල රේඛාවේ සිට ඉහලට සම්පූර්ණ උස ලකුනුකරන්න .එම රේඛාවේ ඉහල සිට හරහට ඉනවට ප්‍රමාණය ලකුනුකරන්න .එම ලක්ෂයේ සිට පහලට කරුවට උස ලකුනුකර එම ලක්ෂය කැපීයනසේ උකුල්වට රේඛාව ඇද ගන්න . කකුල් වාටි රේඛාවේ වට ප්‍රමාණය ලකුනුකර එම ලක්ෂයේ සිට කරුවට අංශ රේඛාව ඇද ගන්න පසුව ඉනට සහ කකුල් වාටිය ට මැහුම් වාසි අගල් 1,1/2 ක් තබා කපාගන්න .

no automatic alt text available.