හරීන් එක්ක ඉන්න ඡායාරූපය ගැන පියුමී ඇත්තම කියයි Piumi Hansamali and Harin Fernando Leaked Photo

හරීන් එක්ක ඉන්න ඡායාරූපය ගැන පියුමී ඇත්තම කියයි piumi hansamali and harin fernando leaked photo

piumi hansamali and harin fernando leaked photo
ජනප්‍රිය නිරූපන ශිල්පිනි පියුමි හංසමාලි සහ අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා එකට සිට ගත්තා යැයි කියන සෙල්ෆි ඡායාරූපයක් මේ වන විට සමාජජාල වෙබ් අඩවිවල දැඩි කතාබහට ලක්ව තිබෙනවා.
කොහොම වුණත් ඔන්න මේ ඡායාරූපය සංස්කරණය කරන ලද්දැක් බව පියුමි හංසමාලි කියනවා.

පියුමි හංසමාලි ඒ ගැන සඳහන් කරන්නේ මෙවැනි දෙයක්.


හරීන් එක්ක ඉන්න ඡායාරූපය ගැන පියුමී ඇත්තම කියයි piumi hansamali and harin fernando leaked photo Gossip News Sinhala