හෝ............හෝය්
හෝ............හෝය්
ඉදිකටු අමිනිල්ල සකි නුබ දන්නවද රැන මලේ.
හෝ..................
ටිකිරි හිමී.....සකි නුබ දන්නවද ගොන් රජුනේ.....
හෝ...........හෝය්  අඬහැරය - ANDAHARAYA

අඬහැරය anadaharaya

අඬහැරය anadaharaya

අඬහැරය anadaharaya

අඬහැරය anadaharaya

අඬහැරය anadaharaya
අඬහැරය anadaharaya

අඬහැරය anadaharaya අඬහැරය anadaharaya අඬහැරය anadaharaya