ලන්දකට වැදී හාවුන්ට ගෝනුන්ට මුවන්ට
ඉත්තෑවන්ට උරුලැවන්ට අලින්ට කොටින්ට 
වලසුන්ට නය්න්ට පොලොගුන්ට  පිඹුරන්ට
වෙඩි තියන්නට වල පාරක් දිගේ කිට්ටු කරගෙන යන්නා වගේ 
හෙමින් හෙමින් .................මම හේනට යන කලට ................
මහා උස් කනාටු පොල් ගසකින් ගෙඩි පනහක් හැටක් ,
එකවර බිමට කඩා දැම්මා වාගේ...........................................
එකෙක් ඇවිත් ...........ගැහුවා මගේ පිට මැදට ...................... 
 ටීකා සිව්පද - Teeka siw pada

ටීකා සිව්පද Teeka siw pada

ටීකා සිව්පද teeka siw pada

ටීකා සිව්පද Teeka siw pada sinhala

ටීකා සිව්පද teeka siw pada

ටීකා සිව්පද Teeka siw pada
ටීකා සිව්පද Teeka siw pada

ටීකා සිව්පද Teeka siw pada ටීකා සිව්පද teeka siw pada ටීකා සිව්පද Teeka siw pada sinhala