මම පමණයි කුකුළා. Mama Pamanai Kukula

 

 

සිංහල රජෙකුට අන්දරේ නම් කවටයෙක් සිටියේය. සෑම තැනදීම මහත් සිනා උපදවන කවටකම් කරන්නට හේ දක්ෂයෙකි. දවසක් රජුගේ අදිකාරම්වරු මේ අන්දරේ පරදවන්නට රහසින් කථා කර ගත්තෝය.

 

“අපි අන්දරේ සමග ගඟට නාන්නට යමු... එක් එක්කෙනා කුකුළු බිජුවක් සඟවා ගෙන ගිය යුතුය. නාන විට, දිය යට ගොස් කුකුළු බිත්තරයක් ගෙනෙන්නට කතිකා කරගමු...“ මේ අදිකාරම්වරු රහසින් කරගත් කථාවය.

 

“නාන්නට යමු...“ යි කී කල, අන්දරේ ද “හොඳයි...“ කියා පිටත් විය. සියල්ලෝම ගොස් ස්නානය සඳහා ගඟට බැස්සෝය.

 

“දිය යට ගොස් කුකුළු බිජුවක් ගෙනෙන්නට පුළුවන් කාට ද ?“ යි මහ අදිකාරම් තුමා විමසා සිටියේය. “මට පුළුවන්... මට පුළුවන්...“ කියා අදිකාරම්වරු සියල්ලෝම කීහ. ඔවුන්ගේ ප්‍රයෝගය අන්දරේ නොදැන “මටත් පුළුවනි...“ යි කීය.

 

සියල්ලෝම දිය යට ගොස් යලි උඩ මතු වූහ. අදිකාරම්වරු අත් දික් කොට කුකුළු බිත්තර පෙන්නුවෝය. එවිට අන්දරේට ඔවුන්ගේ ප්‍රයෝගය තේරුණේය.

 

කුකුළෙකු අත්තටු ගසන්නා සේ, හේ අත් දෙක දියෙහි ගසා “කුක්කු කූ කූ... කවුරුත් කිකිළියෝ ! මම පමණයි කුකුළා...!!!“ යනුවෙන් කීය.

 

අදිකාරම්වරු මහත් ලැජ්ජාවට පැමිණියෝය. ඔවුහු ඒ බැව් නොහඟවා, මහත් කොට සිනාසුනෝය !අන්දරේගේ කතා - andarage katha

මම පමණයි කුකුළා Mama Pamanai Kukula අන්දරේගේ කතා Andarege Katha

මම පමණයි කුකුළා mama pamanai kukula අන්දරේගේ කතා andarege katha andarege katha andaregekatha andarege kata andaregekata andaregekatha andarege katha andarege kata andaregekata

Andarege Katha, AndaregeKatha, Andarege Kata, Andaregekata, andaregekatha, andarege katha, andarege kata, andaregekata

මම පමණයි කුකුළා mama pamanai kukula අන්දරේගේ කතා andarege katha andarege katha andaregekatha andarege kata andaregekata andaregekatha andarege katha andarege kata andaregekata

මම පමණයි කුකුළා Mama Pamanai Kukula අන්දරේගේ කතා Andarege Katha
මම පමණයි කුකුළා Mama Pamanai Kukula අන්දරේගේ කතා Andarege Katha

මම පමණයි කුකුළා Mama Pamanai Kukula අන්දරේගේ කතා Andarege Katha මම පමණයි කුකුළා mama pamanai kukula අන්දරේගේ කතා andarege katha andarege katha andaregekatha andarege kata andaregekata andaregekatha andarege katha andarege kata andaregekata Andarege Katha, AndaregeKatha, Andarege Kata, Andaregekata, andaregekatha, andarege katha, andarege kata, andaregekata