බිහිරි හටන Bihiri Hatana අන්දරේගේ කතා Andarege Katha
අන්දරේගේ කිරි කෑ හැටි Andare Kiri Kaa Hati
තිත්තයන් මැල්ලුමයි - කුරක්කන් පිට්ටුයි Thiththayan Mallumai Kurakkan Pittui අන්දරේගේ කතා Andarege Katha
මම පමණයි කුකුළා Mama Pamanai Kukula අන්දරේගේ කතා Andarege Katha
අන්දරේ සීනි කෑ වගයි Andarege Seeni Kaa Wagai
ලොකුම බොරුව Lokuma Boruwa අන්දරේගේ කතා Andarege Katha
අන්දරේගේ කතා Andarege Katha
රොඩී කෙල්ල Rodee Kella අන්දරේගේ කතා Andarege Katha
ගොරකා මුලේ කතාව Goraka Mulee Kathawa අන්දරේගේ කතා Andarege Katha
කැස්ස නැවැත්වීම Kassa Newathweema අන්දරේගේ කතා Andarege Katha
ඇතුන්ටත් ඉහලින් ගිය උරුලෑවා Athuntath Ihalin Giya Urulaawa අන්දරේගේ කතා Andarege Katha
අන්දරේගේ අවසන් විහිළුව Andarege Awasan Wihiluva