අංකෙළි සෙල්ලම් Ankeli Sellam

 

 

රණ කෙළි කෙළියේ දෙවිඳුගෙ                   නාමෙට

පදකර කවි කිව්වේ ඔබෙ                            නාමෙට

පත්තිනි මම පැන්නෙද ගිනි                        ජාලෙට

දෙවොල්පතිනි වැඩියයි අං                       කෙළියට

 

නොයවා වැඩියයි මල්                                ආසනයට

සෙල්ලම් සිරිකත පිහිටයි                              අප හට

පේකර අං තිබ්බා ඔබෙ                                නාමෙට

මල් පත්තිනි වැඩියයි අං                             කෙළියට

 

සසිරි බර - මෙසිරිලක

කඳ කුමර - සාමිනේ

දොළහ පත් - තිනියනේ

උමා ගත - දෙවියනේ

රකින අප - හැමදෙනේ

 

පත්තිනි සිරි - කොට ළඟා

කැටුවා හිමි - පාළහා

බැස දෙදෙන - යන මඟා

විලක් එහි - දැක සොඳාඅංකෙළි සෙල්ලම් - anakali sallm

අංකෙළි සෙල්ලම් Ankeli Sellam

අංකෙළි සෙල්ලම් ankeli sellam ankeli sellam ankely sellam ankelisellam ankelysellam ankeli sellam ankely sellam

Ankeli Sellam, Ankely Sellam, Ankelisellam, Ankelysellam, ankeli sellam, ankely sellam

අංකෙළි සෙල්ලම් ankeli sellam ankeli sellam ankely sellam ankelisellam ankelysellam ankeli sellam ankely sellam

අංකෙළි සෙල්ලම් Ankeli Sellam
අංකෙළි සෙල්ලම් Ankeli Sellam

අංකෙළි සෙල්ලම් Ankeli Sellam අංකෙළි සෙල්ලම් ankeli sellam ankeli sellam ankely sellam ankelisellam ankelysellam ankeli sellam ankely sellam Ankeli Sellam, Ankely Sellam, Ankelisellam, Ankelysellam, ankeli sellam, ankely sellam