දරු නැලවිලි කවි.  Daru Nalawili Kawi

 

 

ඔන්න බබෝ                              ඇතින්නියා

ගල් අරබේ                                  සිටින්නියා

ගලින් ගලට                                පනින්නියා

බබුට බයේ                                   දුවන්නියා

 

 

උ‍‍ඹෙ අම්මා කොතැන                           ගියා

පතන කැලේ දරට                                 ගියා

දර අරගෙන එන්ට                                 ගියා

ඒ එනකල් නුඹ                                දොයියා

 

 

සී දැන් මට සිතුනි                                 පුතේ

කෑමට පොල් හකුරු                            ඇතේ

දීමට රුපියල්                                       දෑතේ

මාමට වැදපන්න                                   පුතේ

 

 

නුඹෙ අම්මත් ඉතා                              කලුයි

නුඹෙ අප්පත් ඉතා                              කලුයි

නුඹ නලවන මාත්                               කලුයි

නුඹ විතරක්                                තලඑලලුයි  

 

 

පුතේ නුඹේ ලොකු                             අම්මා

අතේ වළල්ලක්                                 දැම්මා

නැතේ අගය එහි                               නිම්මා

පුතේ නාඩා                               දොයියම්මා