දරු නැලවිලි ගී Daru Nalawili Gee

 

 

 

දෑතේ වළළුත්            නැතිකෝ
දෙපයේ ගිගිරිත්          නැතිකෝ
අප්පා එයි දැන්            හනිකෝ
නාඩන් සුරතල්          මැණිකෝ

 

 

නුබේ අම්මා කොතැන      ගියා
කොහිල විලේ පතට        ගියා
පත් උදුරා එන්ට             ගියා
එන්ට නැතිව පමා          ගියා

 

 

අඹර කුරක්කන්            කළුවේ
ගලකට පිටි කොයි        කළුවේ
රොටී එකක් උය          කළුවේ
අම්මට දීපන්               කළුවේ

 

 

තවත් එකක් උය          කළුවේ
අප්පට දීපන්               කළුවේ
මටත් එකක් දිය          කළුවේ
උඹත් එකක් කා          කළුවේ

 

 

සුරතල් දරු බිය            වෙති
කුරුළු පැටවු නො         හඩති
නැළවිල්ලෙන් කම්        නැති
කිරිල්ලෝද සැතැ         පෙති

 

 

තොටිල්ල සැම සුව        පිරි
පැද්දෙයි තාලෙට          සරි
අසමින් ගී සුමි              හිරි
නිදන්නෑ පුත රන්         කිරී