දී කිරි කවි Dee Kiri Kawi

 

 

දීකිරි දීකිරි - තියෙනවා දීකිරි

මිහිපිට මහිලාවනි හොඳ දීකරි

ඊයෙම දොවලා

ඊයෙම උණකල

බලන්න අම්මෙනි

මේවයි දී කිරි

මගෙ බස නිබොරුයි

බැලුවොත් පෙර යාගන්නට ගම

දීකිරි දීකිරි - තියෙනවා දීකිරි

මිහිපිට මහිලාවනි හොඳ දීකරි