එළුවන් කෑම Eluwan Kaama

 

 

එළුවන් කන්නයි මං ආවේ                 එළු බෙටි කාපන් තුන් දිරේ

සාවුන් කන්නයි මං ආවේ                  සා බෙටි කාපන් තුන් දිරේ

ගෝනුන් කන්නයි මං ආවේ              ගොනු බෙටි කාපන් තුන් දිරේ

මුවන් කන්නයි මං ආවේ                   මුව බෙටි කාපන් තුන් දිරේ

 

එළුවා කපා අපේ ගෙටයි                    ඒ බඩ වැල තොපේ ගෙටයි

සාවා කපා අපේ ගෙටයි                     ඒ බඩ වැල තොපේ ගෙටයි

ගෝනා කපා අපේ ගෙටයි                  ඒ බඩ වැල තොපේ ගෙටයි

මුවා කපා අපේ ගෙටයි                       ඒ බඩ වැල තොපේ ගෙටයි

 

කොච්චි කොටන්නම් රාළහාමි           දෙනවද එළුවා

කොච්චර කෙටුවත් රාළහාමි              නොදෙනුව එළුවා

බුලත් කොටන්නම් රාළහාමි              දෙනවද එළුවා

කොච්චර කෙටුවත් රාළහාමි              නොදෙනුව එළුවා

කැලේ දුවන්නම් රාළහාමි                  දෙනවද එළුවා

කොච්චර දිව්වත් රාළහාමි                  නොදෙනුව එළුවා

හොදට නටන්නම් රාළහාමි                දෙනවද එළුවා

කොච්චර නැටුවත් රාළහාමි               නොදෙනුව එළුවා

මෙන්න වැන්දා මම රාළහාමි             දෙනවද එළුවා

කොච්චර වැන්දත් රාළහාමි                නොදෙනුව එළුවා

 

කුරුළු කූඩු කූඩු දුටිමි                         අප දුටු කූඩුවක් නැතේ

ගිරා කූඩු කූඩු දුටිමි                            අප දුටු කූඩුවක් නැතේ

ලේන් කූඩු කූඩු දුටිමි                         අප දුටු කූඩුවක් නැතේ

කවුඩු කූඩු කූඩු දුටිමි                          අප දුටු කූඩුවක් නැතේ

 

මේ වැල මොකදෝ                           මේ වැල දම් වැල

මේ වැල මොකදෝ                           මේ වැල කිරි වැල

මේ වැල මොකදෝ                           මේ වැල මදු වැල

 

උඩින් පනින්දෝ                               තල්ල කැඩෙයි

යටින් රිංගන්දෝ                               තිඹොල් ඇනෙයි