ගොයම් කවි Goyam kavi

රන් දෑ  කැති  ගෙන  නිති      සැරසෙනවා ....
රන්  වන් පටි ...   වට           දිලිසෙනවා .....
හිරු  දුටු  පිනිබිඳු  ලෙස         පහවෙනවා ....
දුම්බර කෙතේ අපී  ගොයම්    කපනවා ........ 

ඉර  දෙවියන්ගේ   ඉරගල        ගාවා
සඳු  දෙවියන්ගේ   සඳගල        ගාවා 
ගණ  දෙවියන්ගේ  කෝවිල     ගාවා
අපිත් කියමු කවි ගොවිපොළ    ගාවා   

උදේ  ඉඳන්  වකුටු  කොන්ද  දිග           හැරපල්ලා....
අතේ  තියෙන ගොයම්  මිටිය බිම          දමපල්ලා .....
හිසේ  තියෙන  ලේන්සු පොදිය අතට       ගනිල්ලා ......
සතර වරම් දෙවි පිහිටය්  ගොඩට            යමල්ලා......

උදේ  සිටන්  අපි  තුනටි  නවාගෙන   මන්දැය්  දෑසට                නොපෙනෙන්නේ .....
රජුගේ වැඩක් දෝ,ගොවිගේ වැඩක් දෝ,කස පැන් ගෙඩියක්        නොලැබෙන්නේ .......
හක් ගෙඩි නැතිවද ,නලාව නැතිවද, ඉර මුදුනේ වැඩ                 නාරින්නේ ................
උඩහ වලව්වේ  නිලමේට කියලා කවිය නතර කර අපි                යන්නේ....................

කුජ දින ඉරු දින ගොයම්    කපන්නේ .......
තිසරණ සිහි කර වේලට      බසින්නෙ ........
සැම දෙවියන්ගේ අවසර      ගන්නේ...........
කුඹුරේ දිගටම පේලි          සැදෙන්නේ ......නෙළුම් කවි - Nelum Kavi

ගොයම් කවි Goyam kavi Goyam kawi

ගොයම් කවි goyam kavi goyam kawi

ගොයම් කවි,Goyam kavi, Goyam kawi

ගොයම් කවි goyam kavi goyam kawi

ගොයම් කවි Goyam kavi Goyam kawi
ගොයම් කවි Goyam kavi Goyam kawi

ගොයම් කවි Goyam kavi Goyam kawi ගොයම් කවි goyam kavi goyam kawi ගොයම් කවි,Goyam kavi, Goyam kawi