කලගෙඩි කවි

තාන තනා තම්දෙ

නා තදෙ නානා

දෙතන තනා තදෙ

නා තදෙ නානා

තාන තනා තම්දෙ නාතදෙ නානා

අහසට පිඹිනා එරන් කළේයා

පොළවට පි‍ඹිනා භූමි කළේයා

රන් මසු දහසක් වටින කළේයා

නොබිදින් නෑනෝ මගේ කළේයාකලගෙඩි කවි - kalagadi kavi

කලගෙඩි කවි Kalagedi Kawi

කලගෙඩි කවි kalagedi kawi kalagedikavi kakadedi kavi

Kalagedi Kawi,Kalagedikavi,Kakadedi Kavi

කලගෙඩි කවි kalagedi kawi kalagedikavi kakadedi kavi

කලගෙඩි කවි Kalagedi Kawi
කලගෙඩි කවි Kalagedi Kawi

කලගෙඩි කවි Kalagedi Kawi කලගෙඩි කවි kalagedi kawi kalagedikavi kakadedi kavi Kalagedi Kawi,Kalagedikavi,Kakadedi Kavi