නාගවල්ලී ගුරුමෑණියෝ - Nagawalli Gurumaniyo
Hot Kello

කමත් කවි Kamath Kawi

බුදුන් වඩිති මේ කමතට
සඳුන් සුවඳ විහිදෙයි වට
යොදුන් උසට තිබෙනා බැට
බුදුන් අණින් එන් කමතට


දහම් බෙලෙන් මේ කමතට
සඳුන් සුවඳ විහිදෙයි වට
යොදුන් උසට තිබෙනා බැට
දහම් බෙලෙන් එන් කමතට


සඟුන් වඩිති මේ කමතට
සඳුන් සුවඳ විහිදෙයි වට
යොදුන් උසට තිබෙනා බැට
සඟුන් අණින් එන් කමතට


මේ කාගේදෝ කමතා
ඉරු දෙවියන්නේ කමතා
ඉරු දෙවියෝ වැඩි කමතා
ඉරු දෙවියෝ බැත දෙවතා


මේ කාගේදෝ කමතා
සඳ දෙවියන්ගේ කමතා
සඳ දෙවියෝ වැඩි කමතා
සඳ දෙවියෝ බැත දෙවතා


මේ කොතනින් ගෙනා ගොනා
දෙවුන්දරින් ගෙනා ගොනා
මේ මොනවට ගෙනා ගොනා
කොළ මඩනට ගෙනා ගොනා


මේ කොතනින් ගෙනා ගොනා
කතරගමින් ගෙනා ගොනා
කොළ මඩනට හොඳ ද ගොනා
කොළ මඩනට හොඳයි ගොනා


ගොනු යන්නේ කඳු උඩලු
අපි යන්නේ පාබොඩ ලු
ගලතන්නේ වෙල වළලු
පළඳින්නේ කිරි පබලු


මුදුනේ යන ගොන් රජුනේ
ඊ ළඟ යන කිරි පුසිනේ
අවට දුවන නාම්බනේ
කොළ මඩවා දෙන් සොඳිනේ


අටුකොටුවල තියෙන බැතා
ඉහළපහළ තියෙන බැතා
ලබුගෙඩිවල තියෙන බැතා
ගෙන පුරවන් මේ කමතා


ගොනා නිකම් බකිරි බතා
උගෙ කන්වැල් වෙහෙර වතා
වෙහෙර සතක උස මහතා
එපමනක් උස බැත දෙවතා


අං දෙක රන් බන්දඤ්ඤා
කන් දෙක මේවර ලඤ්ඤා
සොඬරේ මුතු අමුණඤ්ඤා
රූබර කොළ මඩවඤ්ඥා


බුදුන් වටින වේලාවයි
කිරි උතුරන වේලාවයි
කොළ මඩවන වේලාවයි
කමත පිරෙන වේලාවයි


උදයට පායන ඉරු දෙවියන්ඩයි
සවසට පායන සඳ දෙවියන්ඩයි
සතර සයුරෙ වැසෙනා දෙවියන්ඩයි
සතර වරම් දෙවියෝ පින් ගන්නඩයි