කුරහන් කවි

හේනේ පැලේ මා විදිනා                සුරුක්කන්
උෟරෝ අැවිත් වට පිට කරති     සක්මන්
වැටටත් උඩින් උන් අල්ලන           මලක්කන්
අපොයි මගේ කිරි වදිනා                කුරක්කන්
 
මෙදා හේනෙ පැහිලා අැති        කුරක්කන්
රන්වන් කරල් බරවී අැති          කුරක්කන්
උෟරෝ නොකෑවත් හේනේ     කුරක්කන්
බඩගින්නට අවුසදයකි                කුරක්කන්
 
සරුවට වැඩී එන කුරහන් කරල             දැක
බඩ පිරෙනවා අප සැමගේ දුරුව            දුක
කාලය එළැඹ අැත කුරහන් කරල        දැක
කුරහන් හේන හිනැහෙනවා දුරුවි          දුක