මල් පිපෙයි දෙනෙත් ඇරෙයි Mal Pipei deneth arei අඹ යහළුවෝ Amba Yaluwo

මල් පිපෙයි දෙනෙත් ඇරෙයි
කථා කියයි හෙමින්
හිරු එබෙයි එලිය දෙයි
කුරුලු ගී ඇසෙයි

රිදී කලේ අරන් උදේ කොහේද යන්නෙ මේ
කොහි සිටන්ද එන්නෙ කවුද මවුපියන් ඔබේ

මල් පිපෙයි දෙනෙත් ඇරෙයි....

දුවන්නෙ කිරි කලෙත් අරන් යන්නෙ විගසිනේ
ගොවියෙකුයි පියා මගේ ඉන්නෙ මේ ගමේ

මල් පිපෙයි දෙනෙත් ඇරෙයි....

බදින්නෙ කොහොම ගොවි දුවක් කුමාරයෙක් නෙ මං
පිය රජුත් මවත් කෙසේ දෙයි මනාපයක්
මල් පිපෙයි දෙනෙත් ඇරෙයි

බදින්න ඔනේ යැයි කියා කවුද ඇහුවෙ දැන්
හිදින්න නෑ වෙලාවකුත් මෙන්න යනව මං

මල් පිපෙයි දෙනෙත් ඇරෙයි


උපුටා ගැනීම : අඔ යාළුවෝ ටෙලි නාට්‍යයසිංහල ළමා ගී පද - Sinhala Lama Gee

මල් පිපෙයි දෙනෙත් ඇරෙයි mal pipei deneth arei අඹ යහළුවෝ amba yaluwo

මල් පිපෙයි දෙනෙත් ඇරෙයි mal pipei deneth arei අඹ යහළුවෝ amba yaluwo

මල් පිපෙයි,දෙනෙත් ඇරෙයි,Mal Pipei,deneth arei,අඹ යහළුවෝ,Amba Yaluwo

මල් පිපෙයි දෙනෙත් ඇරෙයි mal pipei deneth arei අඹ යහළුවෝ amba yaluwo

මල් පිපෙයි දෙනෙත් ඇරෙයි mal pipei deneth arei අඹ යහළුවෝ amba yaluwo
මල් පිපෙයි දෙනෙත් ඇරෙයි mal pipei deneth arei අඹ යහළුවෝ amba yaluwo

මල් පිපෙයි දෙනෙත් ඇරෙයි mal pipei deneth arei අඹ යහළුවෝ amba yaluwo මල් පිපෙයි දෙනෙත් ඇරෙයි mal pipei deneth arei අඹ යහළුවෝ amba yaluwo මල් පිපෙයි,දෙනෙත් ඇරෙයි,Mal Pipei,deneth arei,අඹ යහළුවෝ,Amba Yaluwo