මී සෙල්ලම් කවි Mee Sellam Kawi

 

 

බඹරු සිටින්නේ උඩමැසි                           මාලේ

පිච්ච මලටදෝ බඹරිදු                               ආලේ

ඒ රන් කුමරිය පළඳින                               මාලේ

කොයිදැයි බඹරිදු ඒ රන්                            මාලේ

දේසෙට ඇරියැයි ඒ රන්                            මාලේ

 

කැලේ ගොසින් අපි කැඩුවයි                      මීයක්

අත්තක රුකුලේ තිබුණයි                          මීයක්

මීය සොයා අපි කැඩුවයි                           වදයක්

අම්මට දෙන්නට සැදුවයි                      ගොටුවක්මී සෙල්ලම් කවි - me sallm kavi

මී සෙල්ලම් කවි Mee Sellam Kawi

මී සෙල්ලම් කවි mee sellam kawi mee sellam kawi mee sellam kavi mea sellam kawi mea sellam kavi meesellam kawi meesellam kavi meesellamkawi meesellamkavi

Mee Sellam Kawi, Mee Sellam Kavi, Mea Sellam Kawi, Mea Sellam Kavi, meesellam kawi, meesellam kavi, meesellamkawi, meesellamkavi

මී සෙල්ලම් කවි mee sellam kawi mee sellam kawi mee sellam kavi mea sellam kawi mea sellam kavi meesellam kawi meesellam kavi meesellamkawi meesellamkavi

මී සෙල්ලම් කවි Mee Sellam Kawi
මී සෙල්ලම් කවි Mee Sellam Kawi

මී සෙල්ලම් කවි Mee Sellam Kawi මී සෙල්ලම් කවි mee sellam kawi mee sellam kawi mee sellam kavi mea sellam kawi mea sellam kavi meesellam kawi meesellam kavi meesellamkawi meesellamkavi Mee Sellam Kawi, Mee Sellam Kavi, Mea Sellam Kawi, Mea Sellam Kavi, meesellam kawi, meesellam kavi, meesellamkawi, meesellamkavi