බිත්තරේ කතාව Biththare Kathawa නස්රුදින්ගේ කතා Nasrudinge Katha
පංගු පේරුව Pangu Peruwa නස්රුදින්ගේ කතා Nasrudinge Katha
දෙවියො දුන්න වස්තුව Dewiyo Dunna Wasthuwa නස්රුදින්ගේ කතා Nasrudinge Katha
බූරුවෝ Buuruwoo නස්රුදින්ගේ කතා Nasrudinge Katha
රජ සබේදී වටිනාකම්ද දුර්වලකම්ද Raja Sabeedee Watinakamda? Durwalakamda? නස්රුදින්ගේ කතා Nasrudinge Katha
පහලින් තියෙන දේ නස්රුදින් දුටු හැටි Ihalin Ha Pahalin Thiyena Dee Nasrudin Dutu Hati නස්රුදින්ගේ කතා Nasrudinge Katha
යන්නෙ කොහාටද ? එන්නෙ කොහෙන් ද? Yanne Kohatada? Enne Kohenda? නස්රුදින්ගේ කතා Nasrudinge Katha
මිනිසෙකුට මෝඩ විය හැකි සීමාව? Minisekuta Mooda Wiya Haki Seemawa නස්රුදින්ගේ කතා Nasrudinge Katha
ස්ථානෝචිත ප්‍රඥාව Sthanoochitha Prakgnhawa නස්රුදින්ගේ කතා Nasrudinge Katha
මනාලියද? දෑවැද්දද? Manaliyada? Daawaddada? නස්රුදින්ගේ කතා Nasrudinge Katha
වැඩිය වටින්නේ කතාවද? සිතුවිල්ලද? Wediya Watinne Kathawada? Sithuwillada? නස්රුදින්ගේ කතා Nasrudinge Katha
නස්රුදින් අත දුන් හැටි Nasrudin Atha Dun Hati නස්රුදින්ගේ කතා Nasrudinge Katha
වේලීමේ රහස Weeleeme Rahasa නස්රුදින්ගේ කතා Nasrudinge Katha
යුක්තිය සොයා උසාවි ආ මිනිසා Ukthiya Soya Aa Minisa නස්රුදින්ගේ කතා Nasrudinge Katha