නෙළුම් කවි Nelum kavi Nelum kawi

නෙළුම් කවි Nelum kavi Nelum kawi
ඉරට  වැඳලා  ඉර  දෙවි  අවසර           ගනිමූ........
සඳට  වැඳලා  සඳ  දෙවි  අවසර           ගනිමූ .......
ගොයමට වැඳලා ගොයමින් අවසර       ගනිමූ .......
සබයට  වැඳලා  සබයෙන්  අවසර        ගනිමූ .......

වරලස  නිල්      පැහැයෙන්ද
අඩ  සඳ  පටු         නලලින්ද
සුනඟුල්  බැම        සඟලින්ද
ඉඳුනිල්  නෙත්        දෙකිනා 

තන  තන  තම් දෙන    තා ........න .....
තනෙන  තනම්  දෙන  තා ....... න......
නා  තන  තම්දෙන      තා ........න .....
තන  තම්  දෙන          තා ........න......

රන් දෑ  කැති  ගෙන  නිති      සැරසෙනවා ....
රන්  වන් පටි ...   වට           දිලිසෙනවා .....
හිරු  දුටු  පිනිබිඳු  ලෙස         පහවෙනවා ....
දුම්බර කෙතේ අපී  ගොයම්    කපනවා ........

ඉර  දෙවියන්ගේ   ඉරගල        ගාවා
සඳු  දෙවියන්ගේ   සඳගල        ගාවා
ගණ  දෙවියන්ගේ  කෝවිල    ගාවා
අපිත් කියමු කවි ගොවිපොළ   ගාවා 


නෙළුම් කවි - Nelum Kavi

නෙළුම් කවි Nelum kavi Nelum kawi

නෙළුම් කවි nelum kavi nelum kawi

නෙළුම් කවි,Nelum kavi,Nelum kawi

නෙළුම් කවි nelum kavi nelum kawi

නෙළුම් කවි Nelum kavi Nelum kawi
නෙළුම් කවි Nelum kavi Nelum kawi

නෙළුම් කවි Nelum kavi Nelum kawi නෙළුම් කවි nelum kavi nelum kawi නෙළුම් කවි,Nelum kavi,Nelum kawi