ගොයම් කවි Goyam kavi Goyam kawi
නෙළුම් කවි Nelum kavi Nelum kawi
රන් දෑකැති ගෙන Ran Dekethi gena