ඔළිඳ කෙලි සෙල්ලම Olida Keli Sellama

 

 

ඔළිඳ තිබෙන්නේ කොයි කොයි                         දේසේ

ඔළිඳ තිබෙන්නේ බංගලි                                   දේසේ

ගෙනත් සදන්නේ කොයි කොයි                        දේසේ

ගෙනත් සදන්නේ සිංහල                                   දේසේ

 

ඔළිඳ වැපුරුවද බලකොයි                                  නෑනෝ

එක්පෙති වෙච්චද බලකොයි                              නෑනෝ

දෙපෙති වෙච්චද බලකොයි                                නෑනෝ

තුන්පෙති වෙච්චද බලකොයි                              නෑනෝ

 

හතේ මුලට මුල වල කෙලපන්                           නේ

අතේ ඔළිඳ තොර නැතුව කෙළින්                      නේ

නෙතේ බැල්ම තොර නැතුව බලන්                    නේ

දෙන්න දෙපිල ඉඳ ඔළිඳ කෙළන්                       නේ

 ඔළිඳ කෙලි සෙල්ලම - olida kali sallama

ඔළිඳ කෙලි සෙල්ලම Olida Keli Sellama

ඔළිඳ කෙලි සෙල්ලම olida keli sellama olida keli sellama olida kely sellama olidakeli sellama olidakely sellama olidakelisellama olyda keli sellama olydakely sellama

Olida Keli Sellama, Olida Kely Sellama, Olidakeli Sellama, Olidakely Sellama, olidakelisellama, olyda keli sellama, olydakely sellama

ඔළිඳ කෙලි සෙල්ලම olida keli sellama olida keli sellama olida kely sellama olidakeli sellama olidakely sellama olidakelisellama olyda keli sellama olydakely sellama

ඔළිඳ කෙලි සෙල්ලම Olida Keli Sellama
ඔළිඳ කෙලි සෙල්ලම Olida Keli Sellama

ඔළිඳ කෙලි සෙල්ලම Olida Keli Sellama ඔළිඳ කෙලි සෙල්ලම olida keli sellama olida keli sellama olida kely sellama olidakeli sellama olidakely sellama olidakelisellama olyda keli sellama olydakely sellama Olida Keli Sellama, Olida Kely Sellama, Olidakeli Sellama, Olidakely Sellama, olidakelisellama, olyda keli sellama, olydakely sellama