පැල් කවි Pal Kavi Pal Kawi

 

හේන් ගොවියෝ ගස් උඩ තනා ගත් පැලට වී තම කුඹුර හෝ

හේන මුර කළහ.ඒ වන සතුන්ගෙන් ෙබ්රා ගැනීමටය.නිදිමත දුරු කර ගැනීමටත්

සතුන් ඒලවා දැමීමටත් පැල් කවි ගායනා කළහ.

 

පෙර කාලේ තැනූ පැල දැන් දිරාලා

ඒම කලේ බැදපු වැට ගොනු කඩාලා

පැල් පතේ ගොයම් රෑ රැක බලාලා

නිදිමතේ කියමු පැල් කවි ගොතාලා

 

ලස්සන හිමවතේ මාවී පැසෙන්නේ

දුක් දෙන අලි අැතුන් පන්නා හරින්නේ

රැක්මෙන් දෙවියනේ වෙලබත බුදින්නේ

දුප්පත් කම නිසයි මම පැල් රකින්නේ

 

ඉර පායා ඉරමුදු නට ඒන්න ඒපා

සද පායා සද මුදුනට ඒන්න ඒපා

පැදී දියට බොරදිය ඒක් වන්න ඒපා

අම්මා නුති අපට බඩගිනි වෙන්න ඒපා