පැල් කවි Pal kavi pal kavi
පැල් කවි Pal kavi pel kavi Sinhala Sri Lanka