පන් නෙලීම් කවි Pan Neleeme Kawi

 

 

ගාන කෙල් සඳුන් වරලස ඔමරි                         කොට

මූණ පුරා තෙල් ගාගෙන යන                           කලට

මාණ බලති මිණිවන් පත් තිබෙන                     කොට

නෑනෝ නුඹත් එනවද පන්                       නෙලන්නට

 

ඉර හඳපාන විල නොදනිති                     තුන්හිරියා

ඉර හඳපාන විල මෙතනයි                      තුන්හිරියා

පන්නන් තරඟ අඟනෝ කාටත්                   සරියා

මට පැඳුරක පන් දෙනවද                       තුන්හිරියා

 

අමා වඩන රුසිරු ළඳ                            ලියන්නේ

මුදා වරල හිස ඔපකර                            බඳින්නේ

පෙමා වඩන පන් කැති සුරතට                ගන්නේ

අමා විලට ගොස් පන් කපමුව                   නෑනේ

 

පුරා කොනින් ලද පැඳුරක‍්                      වියන්නේ

ඉරා එපන් ගෙන සායම්                       පොවන්නේ

සරා මල් පෙතින් වටකර                        වියන්නේ

රටා සියුම් පන්නන්පත්                          වියන්නේ

 

හරස් රටාවෙන් පැඳුරක් මම                             වියනා

ගිරා කොබෙයියන් පැඳුරේ මැද               වියනා

පිනම් කතුරු ඇහැ පියවරකින්                පුරනා

ලේලිට බලන්නට පැඳුරක් මම               වියනා

 

පණ්ඩිත කෙනෙකි සිව්පාවෙකි මම                   වියනා

මිතුරු කෙනෙකි කුර සතරකි ඉඳ                      පුරනා

සතුරු කෙනෙකි නැත නුඹ වෙත මම                උරනා

සාවා කන්න සිවලෙක් නැනැදට                       වියනාපන් නෙලීම් කවි - pan nalima kavi

පන් නෙලීම් කවි Pan Neleeme Kawi

පන් නෙලීම් කවි pan neleeme kawi pan neleeme kawi pan neleeme kavi pan neleme kawi pan neleme kavi pan neleeme kawi pan neleeme kavi pan neleme kawi pan neleme kavi

Pan Neleeme Kawi, Pan Neleeme Kavi, Pan Neleme Kawi, Pan Neleme Kavi, pan neleeme kawi, pan neleeme kavi, pan neleme kawi, pan neleme kavi

පන් නෙලීම් කවි pan neleeme kawi pan neleeme kawi pan neleeme kavi pan neleme kawi pan neleme kavi pan neleeme kawi pan neleeme kavi pan neleme kawi pan neleme kavi

පන් නෙලීම් කවි Pan Neleeme Kawi
පන් නෙලීම් කවි Pan Neleeme Kawi

පන් නෙලීම් කවි Pan Neleeme Kawi පන් නෙලීම් කවි pan neleeme kawi pan neleeme kawi pan neleeme kavi pan neleme kawi pan neleme kavi pan neleeme kawi pan neleeme kavi pan neleme kawi pan neleme kavi Pan Neleeme Kawi, Pan Neleeme Kavi, Pan Neleme Kawi, Pan Neleme Kavi, pan neleeme kawi, pan neleeme kavi, pan neleme kawi, pan neleme kavi