ප්‍රස්තාව පිරුළු - ගඟට ඉනි කැපුවා වගේ Prasthawa Pirulu -Gagata Ini Kapuwa Wage
ප‍්‍රස්තාව පිරුළු -කළ හොඳ පස්සෙන් එළවීම Prasthawa Pirulu - Kala Hoda Passen Elaweema