රන් දෑකැති ගෙන Ran Dekethi gena

රන් දෑකැති ගෙන නිති සැරසෙනවා

රත්‍ රන් පටි ඉන වට දිලිසෙනවා

රිවි දුටු පිනි බිඳු ලෙස පහවෙනවා

දුම්බර කෙතෙ අපි ගොයම් කපනවා

නෙළුම් කවි, Nelum Kaviනෙළුම් කවි - Nelum Kavi

රන් දෑකැති ගෙන Ran Dekethi gena

රන් දෑකැති ගෙන ran dekethi gena නෙළුම් කවි nelum kavi

රන් දෑකැති ගෙන,Ran Dekethi gena,නෙළුම් කවි,Nelum Kavi

රන් දෑකැති ගෙන ran dekethi gena නෙළුම් කවි nelum kavi

රන් දෑකැති ගෙන Ran Dekethi gena
රන් දෑකැති ගෙන Ran Dekethi gena

රන් දෑකැති ගෙන Ran Dekethi gena රන් දෑකැති ගෙන ran dekethi gena නෙළුම් කවි nelum kavi රන් දෑකැති ගෙන,Ran Dekethi gena,නෙළුම් කවි,Nelum Kavi