සඳ කිඳුරු කවි. Sada Kiduru Kawi

 

ඇසක් සදිසි පියකරු මගෙ                     හිමියන්ඩ

දොසක් නැතිව අතරක විය මිය                    යන්ඩ

මිසක් බැරිය මෙදුකට පිහිටක්                    වෙන්ඩ

පසක් තෙදැති මැදහත් ඉරු                    දෙවියන්ඩසඳ කිඳුරු කවි - sada kiduru kavi

සඳ කිඳුරු කවි Sada Kiduru Kawi

සඳ කිඳුරු කවි sada kiduru kawi sada kiduru kawi sada kidhuru kawi sada kiduru kavi sada kiduru kavi sada kidhuru kavi sadakiduru kavi sadakiduru kawi

Sada Kiduru Kawi, Sada Kidhuru Kawi, Sada Kiduru Kavi, Sada Kiduru Kavi, Sada Kidhuru Kavi, sadakiduru kavi, sadakiduru kawi

සඳ කිඳුරු කවි sada kiduru kawi sada kiduru kawi sada kidhuru kawi sada kiduru kavi sada kiduru kavi sada kidhuru kavi sadakiduru kavi sadakiduru kawi

සඳ කිඳුරු කවි Sada Kiduru Kawi
සඳ කිඳුරු කවි Sada Kiduru Kawi

සඳ කිඳුරු කවි Sada Kiduru Kawi සඳ කිඳුරු කවි sada kiduru kawi sada kiduru kawi sada kidhuru kawi sada kiduru kavi sada kiduru kavi sada kidhuru kavi sadakiduru kavi sadakiduru kawi Sada Kiduru Kawi, Sada Kidhuru Kawi, Sada Kiduru Kavi, Sada Kiduru Kavi, Sada Kidhuru Kavi, sadakiduru kavi, sadakiduru kawi