නාගවල්ලී ගුරුමෑණියෝ - Nagawalli Gurumaniyo
Hot Kello

සෙත් කවි  Seth Kawi

 

 

ය මග ‍වැඩේ‍වා.
වැය මග අඩු‍ව යේවා.
ජය සතුට වේවා.
අපේ ගේ සිරි නිවෙස වේවා.

 ඇල්ලෙන් දිය ගලන ලෙසට - අයමග නැග ඒවා.
වැල්ලෙත් බඹරේ කැරකෙන - කාලය හොද වේවා.
ඉල්ලම් ධන නිදන් සමග - පෙරපින මතු වේ‍වා.
පල්ලම් බැසගිය දියුණුව - ආයෙත් නැග එවා.

 පෙර පිණ නැගේවා. - කල පව් ‍ඵල නොදේවා.
දෙව් රැක්ම වේවා. - සියල් ගහ දොස් අඵල යේවා.

 ඇස්වහ කටවහ හෝවහ යේවා.
දොස් හදි අණවිණ වස් දොස් යේවා.
‍දෙස්ද දෙවොල් සූනියන් කැපේවා.
අස්වී නවගහ දොස් ජය වේවා.

 දු දරු මා පිය සෙනෙහස බැඳුමට
මව් පිය දරු පෙම එකට බැ‍ඳේවා.
දරු සිත මව් පියනට නතු වේවා.
අපගේ දරුවෝ කීකරු වෙත්වා.
දියුණේ ජය මාවත සුසදත්වා.

 සරසවි මෑණියන් ගෙන් පිහිට ලැබුමට
දැණුම් සවි සිහිසවි -
බසැසවි සිප්කලා සවි
සතරසවි සරසවි -
මව්ණි මට දුනැමැනවි සිප්ස‍වි

 ගණපති දෙවි පිහිට ලැ‍බේවා
අතෙහි පොත ඇති දෙවි - ණුවනට ඉසුරු ගණදෙවි
ගත්ලෙවැ අගපදවි - දෙන්න මට සිහිණුවන යුගසවි