නාඩගම් Nadagam සිංහල ජන නාට්‍ය Sinhala Jana Natya
කෝලම් Koolam සිංහල ජන නාට්‍ය Sinhala Jana Natya
සොකරි Sokari සිංහල ජන නාට්‍ය Sinhala Jana Natya