මල් පිපෙයි දෙනෙත් ඇරෙයි mal pipei deneth arei අඹ යහළුවෝ amba yaluwo