සොකරි කවි Sokari Kawi

සොකරී එන්නී සබයෙන් අවසර ගන්නී
නැටුම් නටන්නී තාලෙට රාග තියන්නී
පද අල්ලන්නී පියොවුරු ලැම සොලවන්නී
කැඩපත ගන්නී සුරතින් මුහුණු බලන්නීඅඳුන් ගාන්නී නෙත් දෙක ඔමරි කරන්නී
මල් ගව සන්නී කොන්ඩේ ගොතා හෙලන්නී
තෝඩු දමන්නී සවලන් මාල බඳින්නී
සේළ ඇඳින්නී පටකින් ඔසරි දමන්නීයාලක්‌ විතර වී අව්වේ වනාලා
දොළසක්‌ විතර ඇඟ ගෝමර ඉසීලා
අතක්‌ දිගට නිල් වරළස මුදාලා
සොකරි සිටියි වී අව්වේ වනාලාසොකරී කොටන්නේ කාගේ වියක්‌දෝ
නොකෙටී තියෙන්නේ මහමෙර ගලක්දෝ
නොපිපී තියෙන්නේ මානෙල් මලක්‌දෝ
ගුරුවා නේන්නේ කාගේ බසක්‌දෝකොටා මෙවී මොකෙන්ද අපි පොළන්නේ
ජටාවගෙන ඉස්‌ මත්තට බඳින්නේ
රටා කුල්ලගෙන සුරතට පොළන්නේ
සටන් සටන් ගා හරඹේ වදින්නේචටස්‌ සදිසි බටපොතු වියපු කුල්ලේ
මටත් බලන්නට සවු දම් ගැසිල්ලේ
මෙරට ගෑණු කුලු හරඹෙට ලවුල්ලේ
රන්මුදු ලන්ට නරකද නුඹෙ ඇඟිල්ලේමෙසේ නෑවිලා එන ළඳගෙ ලක ලීලා
වළලු දමාලා දැතේ පාමුදු ලාලා
කාවි දමාලා දත් මැදලා ඔප කරලා
සබයට පැනලා ඇවිදින් නටයි බිම බලාසොකරි කවි - sokari kavi

සොකරි කවි Sokari Kawi

සොකරි කවි sokari kawi sokari kawi sokarykavi sokarikavi sokari kawi sokary kawi

Sokari Kawi, sokarykavi, sokarikavi, sokari kawi, sokary kawi

සොකරි කවි sokari kawi sokari kawi sokarykavi sokarikavi sokari kawi sokary kawi

සොකරි කවි Sokari Kawi
සොකරි කවි Sokari Kawi

සොකරි කවි Sokari Kawi සොකරි කවි sokari kawi sokari kawi sokarykavi sokarikavi sokari kawi sokary kawi Sokari Kawi, sokarykavi, sokarikavi, sokari kawi, sokary kawi