තලමල් කවි  Thalamal Kawi

 

 

උඩට එළිය වැටුණා තල මල පිපිලා

බිමට අඳුර වැටුණා තල මල නැමිලා

කඳන් විස්ස විසි පැත්තට බේද වුණා

පිටදෙණියට ඔබිනා තල මල පිපුණා

 

නමක් තැරෑලේ පැවතුණි විහාරේ

බිමක් මෙතන කෙටුවා සේම පාරේ

පිනක් කරගන්ට බැරිවුණි නිස්සාරේ

දෙකක් පිපුණි හොඳ තල මල් විහාරේ

 

ගල් කැඩුමට මහ පාරත් යස සුද්දා

දිය නෑමට අඹ ගහ ළිඳ සුවි සුද්දා

මල් පිපුමට ටැම්ගොඩ පන්සල සුද්දා

යල් කුඹුරට පිපි තල මල පරසිද්දා

 

අහසකි උසකි උස පමණකි රන් කොතකී

මූදකි රැලකි රැල පිට යන තල ගේකී

දේස දේසවල කියනා සන්නයකී

මෙවැනි ආකාර අම්මේ, තලමලකීතලමල් කවි - thalamal kavi

තලමල් කවි Thalamal Kawi

තලමල් කවි thalamal kawi thalamal kawi thalamalkawi thalamal kavi thalamalkavi thalamal kawi thalamal kavi thalamalkavi thalamalkawi thalamal kawy thlamal kavy

Thalamal Kawi, ThalamalKawi, Thalamal Kavi, Thalamalkavi, thalamal kawi, thalamal kavi, thalamalkavi, thalamalkawi, Thalamal Kawy, Thlamal Kavy

තලමල් කවි thalamal kawi thalamal kawi thalamalkawi thalamal kavi thalamalkavi thalamal kawi thalamal kavi thalamalkavi thalamalkawi thalamal kawy thlamal kavy

තලමල් කවි Thalamal Kawi
තලමල් කවි Thalamal Kawi

තලමල් කවි Thalamal Kawi තලමල් කවි thalamal kawi thalamal kawi thalamalkawi thalamal kavi thalamalkavi thalamal kawi thalamal kavi thalamalkavi thalamalkawi thalamal kawy thlamal kavy Thalamal Kawi, ThalamalKawi, Thalamal Kavi, Thalamalkavi, thalamal kawi, thalamal kavi, thalamalkavi, thalamalkawi, Thalamal Kawy, Thlamal Kavy